Повторение

Актуализирано: 3/7/2018
Повторение
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Iteration in Business

Повторение

Iteration in a business is the concept of repeating a process, analyzing the outcomes each time, and modifying for ultimate efficiency in hopes to achieve a certain objective or outcome. Learn more about business terms through storyboards!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Текст на Статията

  • ОБХОЖДАНЕ Итерацията в бизнеса е концепцията за повтаряне на процес, анализ на резултатите всеки път и промяна за крайна ефективност с надеждата дапостиганеа определенцел или цел.