Vyhľadávanie
 • Vyhľadávanie
 • Moje Príbehy
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/plošné-a-obvodové-pracovné-listy

Prispôsobte Šablóny Oblasti a Obvodu


Ak to priradíte svojim študentom, skopírujte pracovný hárok do svojho účtu a uložte. Pri vytváraní úlohy ju jednoducho vyberte ako šablónu!Šablóny Pracovných Listov Oblasti a Obvodu

Čo sú to plošné a obvodové pracovné hárky?

Matematika zohráva kľúčovú úlohu pri rozvíjaní zručností pri riešení problémov, kritickom myslení a logickom uvažovaní. Medzi jeho základné pojmy, ktoré sa študenti učia v ranom ročníku, patrí obvod a plocha, ktoré majú praktické využitie a prispievajú k solídnym matematickým základom. Na posilnenie učenia a posilnenie týchto konceptov poskytujú plošné a obvodové pracovné listy neoceniteľné zdroje pre učiteľov aj rodičov. Plošné a obvodové pracovné listy pomáhajú žiakom určiť plochy a obvody rôznych tvarov. Riešením rôznych problémov týkajúcich sa plôch a obvodov tvarov si každý študent rozvinie solídne pochopenie geometrických meraní a ich praktických aplikácií.

Čo je plocha a obvod?

V geometrii sú plocha aj obvod základnými meraniami používanými na pochopenie rôznych aspektov tvarov. Keď uvažujeme o obdĺžniku, plocha obdĺžnika sa vzťahuje na množstvo priestoru uzavretého v rámci jeho hraníc, vypočítané vynásobením jeho dĺžky a šírky. Na druhej strane obvod obdĺžnika predstavuje celkovú dĺžku všetkých strán, jeho hranicu, získanú sčítaním všetkých štyroch strán. Aby si deti upevnili pochopenie geometrie, môžu si pomocou pracovných listov precvičiť výpočet plochy a obvodu obdĺžnikov. Študenti majú možnosť uplatniť svoje znalosti z geometrie na výpočet plochy a obvodu 2D útvarov, ako sú obdĺžniky, trojuholníky a kruhy, prostredníctvom interaktívnych cvičení a úloh na riešenie problémov. Na uľahčenie efektívneho učenia a ďalšieho precvičovania pedagógovia často využívajú plošné pracovné listy, ktoré ponúkajú cvičenia a príklady s označenými stranami.

Prečo sú plošné a obvodové pracovné hárky dôležité a ako sa najlepšie používajú?

Môže byť ťažké zapamätať si rozdiel medzi oblasťou a obvodom a ako ich určiť. Výpočet plochy a obvodu tvaru v prvých ročníkoch sú zručnosti, ktoré budú študenti považovať za praktické, keď budú starší. Poskytnutie dostatku príležitostí na precvičenie im pomôže ľahšie pochopiť tento koncept. Napríklad, aby si deti upevnili pochopenie štvorcovej geometrie, môžu dostať za úlohu vyplniť obvod štvorcového pracovného hárka, kde vypočítajú súčet strán v rôznych štvorcoch. Tieto šablóny plošných a obvodových pracovných hárkov sú úplne prispôsobiteľné a možno ich použiť na všetkých úrovniach zručností a ročníkov. Obvodové a plošné pracovné listy ponúkajú interaktívny prístup k učeniu, ktorý prekonáva tradičné vyučovacie metódy. Tieto pracovné hárky majú rôzne tvary, ako sú obdĺžniky, štvorce, trojuholníky a kruhy, so sprievodnými meraniami. Vizuálnym znázornením týchto tvarov pomáhajú pracovné listy študentom efektívnejšie pochopiť pojmy obvod a plocha.

Výhody pre študentov

Vylepšené koncepčné porozumenie

Obvodové a plošné pracovné listy uľahčujú praktické pochopenie týchto matematických pojmov. Deti sa venujú praktickému precvičovaniu, počítaniu obvodu a plochy rôznych tvarov a dokonca aj zložených tvarov. Vizuálne znázornenia na pracovných hárkoch vytvárajú spojenia medzi vzorcami a scenármi v reálnom svete, vďaka čomu sú koncepty príbuzné a ľahšie pochopiteľné.

Vylepšené zručnosti pri riešení problémov

Spolu s témami, ako sú zlomky a násobenie, je riešenie problémov jadrom matematiky a plošné a obvodové pracovné listy poskytujú študentom množstvo príležitostí na rozvoj tejto kľúčovej zručnosti. Rôznorodosť problémov na pracovných listoch vyzýva študentov, aby mysleli analyticky, aplikovali matematické stratégie a vytvorili spojenia medzi zloženými tvarmi, nepravidelnými tvarmi a rôznymi geometrickými vlastnosťami. To posilňuje ich schopnosti riešiť problémy a vybavuje ich na riešenie zložitejších matematických výziev.

Individualizované učenie

Vzhľadom na to, že študenti vo všetkých ročníkoch majú jedinečné vzdelávacie potreby a preferencie, plošné a obvodové pracovné listy ponúkajú flexibilitu pre individualizované vzdelávanie. Tieto pracovné listy je možné prispôsobiť tak, aby vyhovovali rôznym úrovniam zručností a štýlom učenia. Učitelia môžu poskytnúť diferencované pracovné listy, aby vyzvali pokročilých študentov a poskytli ďalšiu podporu tým, ktorí to potrebujú. Tento inkluzívny prístup podporuje personalizované vzdelávanie a umožňuje študentom napredovať vlastným tempom.

Spolupráca a dynamika triedy

Plošné a obvodové pracovné listy presahujú rámec individuálnych vzdelávacích skúseností, podporujú spoluprácu a vzájomné učenie sa v rámci triedy. Učitelia môžu prideľovať skupinové aktivity, pri ktorých študenti spolupracujú pri určovaní riešení problémov, diskutujú o stratégiách a zdieľajú svoje zistenia. Tento prístup založený na spolupráci vytvára podporné vzdelávacie prostredie, podporuje aktívnu účasť a posilňuje komunikačné a tímové zručnosti študentov.

Využitie pracovných listov doma

Výhody minimálnych prípravných plôch a obvodových pracovných listov presahujú rámec triedy, čo z nich robí cenné nástroje na učenie matematiky doma. Rodičia sa môžu aktívne zapojiť do matematického vzdelávania svojich detí využívaním týchto pracovných listov ako doplnkových zdrojov. Spoločnou prácou na pracovných listoch môžu rodičia posilniť koncepty, určiť a riešiť mylné predstavy a poskytnúť cennú podporu a poradenstvo.

Na nájdenie vhodných pracovných hárkov online môžu rodičia vyhľadať „tlačiteľné obvodové pracovné hárky“ alebo „zošity s geometriou“, aby získali prístup k bezplatným zdrojom v súlade s bežnými základnými štandardmi. Okrem toho môžu preskúmať interaktívne online platformy, ktoré poskytujú pútavé skúsenosti podobné pracovným hárkom a spájajú technológiu s tradičnými metódami učenia.

Tipy na efektívne používanie pracovného listu

Ak chcete maximalizovať efektivitu plošných a obvodových pracovných hárkov, zvážte nasledujúce tipy:

 • Štruktúra Aktivity pracovného listu: Zaveďte pracovné listy na vhodné miesta v učebných osnovách a postupne zvyšujte zložitosť problémov, aby ste študentov vyzvali.
 • Včasná spätná väzba a kontrola: Poskytnite rýchlu spätnú väzbu k dokončeným pracovným hárkom, zdôraznite správne metódy na nájdenie oblasti a obvodu a na riešenie chýb. Pravidelne kontrolujte vyplnené pracovné listy, aby ste si upevnili učenie a objasnili všetky mylné predstavy.
 • Integrácia s technológiou a praktickými materiálmi: Skombinujte používanie pracovných hárkov s interaktívnou technológiou, ako je geometrický softvér alebo virtuálne manipulácie, aby ste zlepšili vizualizáciu a skúmanie geometrických konceptov. Navyše, praktické materiály, ako sú vzorové bloky alebo meracie nástroje, môžu dopĺňať aktivity pracovného hárka, čo umožňuje hmatové učenie.
 • Tipy na vytvorenie pracovného listu oblasti a obvodu

  Vytvorenie príkladu plošného a obvodového pracovného listu, ktorý integruje medziodborové štúdium, môže zlepšiť vzdelávacie skúsenosti študentov a pomôcť im vidieť praktické aplikácie týchto matematických konceptov. Tu je očíslovaný zoznam krokov na vytvorenie efektívneho pracovného hárka oblasti a obvodu:

  1. Vyberte si kontext skutočného sveta: Predstavte skutočný scenár súvisiaci s matematikou, vedou alebo architektúrou, ktorý si vyžaduje výpočet plochy a obvodu. Zahrňte koncept priestoru a ako súvisí so scenárom. Napríklad návrh záhrady, plánovanie usporiadania miestnosti alebo výstavba detského ihriska.
  2. Definujte parametre: Zadajte rozmery, rozmery a príslušné podrobnosti daného scenára. Zahrňte rôzne tvary, ako sú obdĺžniky, štvorce a kruhy na výpočet plochy aj obvodu. Zaveďte nepravidelné tvary alebo zložené tvary, aby ste spochybnili schopnosti riešenia problémov.
  3. Spojte sa s inými predmetmi: Začleňte koncepty z iných predmetov, ako je matematika, veda a architektúra. Preskúmajte, ako oblasť a obvod súvisia s témami, ako sú geometria, terénne úpravy alebo environmentálne vedy. Diskutujte o dôležitosti presných meraní v oblastiach, ako je strojárstvo alebo interiérový dizajn.
  4. Aktivity na riešenie problémov: Zahrňte aktivity na riešenie problémov, ktoré vyžadujú, aby študenti vypočítali plochu, obvod alebo oboje. Podporujte kritické myslenie uvádzaním desatinných miest alebo zložitých výpočtov.
  5. Integrácia interaktívnych prvkov: Začlenenie prvkov do pracovného hárka, ako sú klikacie tvary alebo virtuálne manipulátory. Využite online zdroje alebo aplikácie, ktoré poskytujú pútavý zážitok na objavovanie oblasti a perimetra.
  6. Poskytnite jasné pokyny: Jasne vysvetlite úlohu a poskytnite pokyny krok za krokom, ako vypočítať plochu a obvod. Poskytnite návod na používanie vhodných vzorcov a jednotiek merania. Zahrňte časť o matematickej slovnej zásobe a definíciách týkajúcich sa oblasti a obvodu.
  7. Zahrnúť kľúč odpovede a vysvetlenia: Poskytnite kľúč odpovede, aby si študenti mohli nezávisle skontrolovať svoju prácu. Zahrňte podrobné vysvetlenia a výpočty, ktoré pomôžu študentom pochopiť proces a zdôvodnenie riešení.
  8. Umožniť rozširujúce aktivity: Ponúknite rozširujúce aktivity, ktoré povzbudzujú študentov, aby kreatívne uplatňovali svoje znalosti o oblasti a obvode. Poskytnite príležitosti na ďalšie medziodborové skúmanie, ako je navrhovanie plánov alebo analýza architektonických plánov v reálnom svete.

  Viac Storyboard, zdroje a bezplatné tlačiteľné materiály


  Ako Vytvoriť Pracovný List Oblasti a Obvodu

  1

  Vyberte Jednu z Vopred Pripravených Šablón

  Na výber máme množstvo šablón. Pozrite sa na náš príklad pre inšpiráciu!

  2

  Kliknite na „Kopírovať šablónu“

  Keď to urobíte, budete presmerovaní na tvorcu storyboardu.

  3

  Pomenujte Pracovný List!

  Nezabudnite to nazvať nejako súvisiace s témou, aby ste to v budúcnosti mohli ľahko nájsť.

  4

  Upravte Svoj Pracovný Hárok

  Tu zahrniete pokyny, konkrétne obrázky a vykonáte akékoľvek estetické zmeny, ktoré by ste chceli. Možnosti sú nekonečné!

  5

  Kliknite na "Uložiť a ukončiť"

  Keď skončíte, kliknutím na toto tlačidlo v pravom dolnom rohu ukončíte svoj storyboard.

  6

  Ďalšie Kroky

  Odtiaľto si ho môžete vytlačiť, stiahnuť ako PDF, priložiť k zadaniu a použiť ho digitálne a ešte viac!  Šťastné vytváranie!


  Často kladené otázky týkajúce sa oblasti a obvodu

  Aký je rozdiel medzi plochou a obvodom?

  Aj keď obe hrajú kľúčovú úlohu v geometrii, líšia sa tým, čo merajú. Plocha tvaru kvantifikuje priestor, ktorý zaberá, vyjadrený ako štvorcová jednotka. Odhaľuje množstvo povrchu ohraničeného hranicami tvaru a poskytuje cenné informácie o jeho veľkosti. Naproti tomu obvod meria celkovú hranicu tvaru, zvyčajne v lineárnych jednotkách. Predstavuje vzdialenosť okolo vonkajších okrajov tvaru, pričom zdôrazňuje jeho hranicu. Začlenením rôznych tvarov, ako sú štvorce, kruhy alebo nepravidelné mnohouholníky, poskytujú plošné a obvodové pracovné hárky cenné možnosti pre študentov v akomkoľvek ročníku, aby si upevnili pochopenie týchto základných geometrických princípov.

  Aké sú niektoré stratégie alebo tipy pre študentov, aby si zapamätali vzorce na výpočet plochy a obvodu?

  Najprv je možné vytvoriť mnemotechnické pomôcky alebo zapamätateľné frázy, ktoré sa dajú priradiť k vzorcom. Napríklad „Oblasť je dĺžka krát šírka“ alebo „Obvod je súčet všetkých strán“. Tieto chytľavé frázy môžu slúžiť ako mentálne podnety, keď si študenti potrebujú rýchlo spomenúť na vzorce. Okrem toho vizuálne pomôcky, ako sú plagáty alebo kotviace mapy, zobrazujúce vzorce v triede, môžu študentom poskytnúť stálu referenciu. Je prospešné, ak deti píšu otázky a odpovede pomocou celých čísel a zlomkov na precvičovanie. Ďalšou účinnou stratégiou je posilňovanie vzorcov častým cvičením. Povzbudzujte študentov, aby pravidelne riešili rôzne problémy týkajúce sa oblasti a obvodu. Opakovaným aplikovaním vzorcov si žiaci upevňujú pamäť a získavajú plynulosť pri ich používaní.

  Ako môžem začleniť praktické aktivity alebo manipulácie, aby som svojej triede pomohol lepšie pochopiť oblasť a obvod?

  Začlenenie praktických činností a manipulácií môže výrazne zlepšiť pochopenie oblasti a obvodu. Jedným efektívnym prístupom je poskytnúť rôzne materiály, ako sú štvorcové dlaždice, bloky vzorov alebo meracie nástroje. Napríklad skupiny alebo jednotlivci môžu použiť štvorcové dlaždice na vytváranie tvarov a počítať dlaždice, aby našli oblasť. Môžu tiež použiť meracie nástroje, ako sú pravítka alebo metre, na meranie dĺžok chýbajúcich strán a výpočet obvodu. Ďalšou pútavou aktivitou je nechať triedu pracovať s vystrihnutými tvarmi a meniť ich usporiadanie, aby preskúmali, ako sa mení plocha a obvod zmenou dĺžok. Fyzickou manipuláciou s týmito objektmi môžu študenti vizualizovať a osvojiť si koncepty oblasti a obvodu efektívnejšie ako pri pohľade na uhly a čiary na stránke. Skúmanie oblasti a obvodu 2D tvarov umožňuje študentom vytvoriť si pevný základ v geometrii a získať praktické pochopenie meraní v reálnych kontextoch.

Zobraziť všetky šablóny pracovných hárkov!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/plošné-a-obvodové-pracovné-listy
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky