bantugan2
Updated: 6/7/2020
bantugan2

Storyboard Text

  • Pagbalik ni Haring Madali ay pilit na isinauli ang kaluluwa ni Bantugan sa kanyang katawan at muling nabuhay. Nagdiwang ang lahat at bumalik ang dating pagtitinginan ng magkapatid.
  • Nang mabalitaan ni Haring Miskoyaw, dating kaaway ni Haring Madali, na si Bantugan ay namatay ay dagli silang nagdala ng maraming kawal na sandatahan upang salakayin ang Bumbaran. Nang sumalakay sila ay kasalukuyang nagdiriwang ang lahat dahil sa pagkabuhay ni Prinsipe Bantugan at hindi ito alam ng Hari.
  • Natigil ang pagdiriwang at ang dalawang kaharian ay naglaban. Pumailanlang sa himpapawid si Bantugan at sa pamamagitan ng kanyang kampilan ay pumatay ng maraming kaaway.
  • Buong tapang na lumalaban si Prinsipe Bantugan ngunit nanghihina pa sya dahil kagagaling lang niya sa kamatayan kaya siya ay nabihag. Iginapos siya ngunit nang manumbalik ang niyang lakas ay nilagot niya ang gapos at siya'y nakawala. Buong bangis siyang nakipaglaban hanggang mapuksa ang mga kaaway.
  • Pagkatapos iyang magtagumpay sa labanan ay dinalaw lahat ni Prinsipe Bantugan ang mga kahariang karatig ng Bumbaran at pinakasalan ang lahat ng prinsesang kanyang katipan at umuwi sila sa Bumbaran.
  • Buong galak siyang sinalubong ni Haring Madali at nag-utos ng panibagong pagdiriwang. Ang buhay ni Prinsipe Bantugan ay naging maligaya hanggang sa mga huling sandali.