Aralin 1: Anekdota-Pangwakas na Gawain

Updated: 3/26/2021
Aralin 1: Anekdota-Pangwakas na Gawain

Storyboard Text

  • Isang araw, ang mongheng Mohametano ay nag-iisa at namamanata sa disyerto.
  • Ang Sultan naman na namamaybay sa kaniyang ruta, na kaniyang nasasakupan ay matamang nagmamasid sa mga tao.
  • Nakita niya na hindi nagtaas ng kaniyang ulo ang Mongheng Mohametano habang dumadaan siya.
  • “Ang nakasuot ng balabal ay walang pakiramdam, tulad siya nghayop, hindi siya nagtataglay ng paggalang at kababaang loob.”
  • Nagalit ang Sultan at nagwika...
  • “Mongheng Mahametano! Ang Sultan ng buong mundo ay nagdaan sa iyong harapan. Bakit di mo siya binigyan ng kaukulang paggalang?”
  • Kung kaya’t ang vizier o ministro ay nagwika...
  • Hayaan mong ang Sultan ang magbigay ng paggalang para hanapin ang magbebenipisyo sa kaniyang magandang gawa. Sabihin mo sa kaniya, ang hari ay nilikha para sa kagalingan ng kaniyang nasasakupan at hindi nilikha ang mamamayan para paglingkuran ang Sultan.”
  • Sumagot ang Mongheng Mohametano....