ເນື້ອໃນເລື່ອງລາວຢູ່ໃນຕົວຢ່າງຄຳຕັດສິນ (Ep.1)
Updated: 3/23/2021
ເນື້ອໃນເລື່ອງລາວຢູ່ໃນຕົວຢ່າງຄຳຕັດສິນ (Ep.1)

Storyboard Description

ສະຫຼຸບແລ້ວ ນີ້ແມ່ນ ສັນຍາຊື້ຂາຍ ຫຼື ກູ້ຢືມ ກັນແທ້ ?!?

Storyboard Text

 • ສະຫຼຸບແລ້ວ ນີ້ແມ່ນ ສັນຍາຊື້ຂາຍ ຫຼື ກູ້ຢືມ?!? (1)
 • ເຮືອນ ກ
 • $$$$$$$$$$
 • ສະຫຼຸບແລ້ວນີ້ແມ່ນ ສັນຍາຊື້ຂາຍ ຫຼື ກູ້ຢືມ?!? (2)
 • ກ
 • ເຮືອນ ກ
 • ສະຫຼຸບແລ້ວ ນີ້ແມ່ນ ສັນຍາຊື້ຂາຍ ຫຼື ກູ້ຢືມ?!? (3)
 • ສັນຍາຊື້ຂາຍລະຫວ່າງກ ແລະ ຄ
 • ເຮືອນ ກ
 • ໃບຢັ້ງຢືນມອບກຳມະສິດດິນ ແລະ ເຮືອນ
 • ກ ກັບ ງ ຮັກແພງກັນຫຼາຍເມື່ອ ງ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນ...ກ ກໍຍິນດີໄປນຳ ງ ໂດຍເອົາໃບຕາດິນອອກຊື່ຕົນພ້ອມເຮືອນ ເພື່ອໄປເປັນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ເພື່ອໄປຢືມເງິນກັບ ຄ
 • ສະຫຼຸບແລ້ວ ນີ້ແມ່ນ ສັນຍາຊື້ຂາຍ ຫຼື ກູ້ຢືມ?!? (4)
 • ກ
 • ງ ໄປຢືມເງິນກັບ ຄ ຈຳນວນ $33,000.ກຳນົດເວລາ 3 ເດືອນ (3 ງວດ), ດອກເບ້ຍ 2% ຕໍ່ເດືອນ.ເອົາດິນ 1,286 ຕາແມັດ ພ້ອມເຮືອນຂອງ ກ ເຂົ້າເປັນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ.
 • ສະຫຼຸບແລ້ວ ນີ້ແມ່ນ ສັນຍາຊື້ຂາຍ ຫຼື ກູ້ຢືມ?!? (5)
 • ຄ ບອກວ່າ ຖ້າເຮັດເປັນສັນຍາຊື້ຂາຍໄວ້ ຈະງ່າຍກວ່າ ກັບທັງສອງຝ່າຍ.ກ ຕົກລົງເຮັດເປັນສັນຍາຊື້ຂາຍ ກັບ ຄ. (28 ພຶດສະພາ 2020)ນອກນີ້ ຍັງເຮັດໃບຢັ້ງຢືນມອບກຳມະສິດດິນ ແລະ ເຮືອນ ພ້ອມ.
 • ສະຫຼຸບແລ້ວ ນີ້ແມ່ນ ສັນຍາຊື້ຂາຍ ຫຼື ກູ້ຢືມ?!? (6)
 • ກ
 • ງ ເປັນຜູ້ໃຊ້ເງິນຕົວຈິງຄືນໃຫ້ກັບ ຄ. ງວດທີ1 - ຈ່າຍແລ້ວ. ງວດທີ2 - ຈ່າຍແລ້ວ.
 • ຄ ໂອນຊື່ໃບຕາດິນ ມາເປັນຂອງຕົນ (31 ກໍລະກົດ 2020)
 • ເຮືອນ ຄ
 • ງ ໃຊ້ເງິນຄືນ ຄ ງວດສຸດທ້າຍ ຄົບຕາມຈຳນວນທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ (28 ສິງຫາ 2020) ງວດທີ 3 (ສຸດທ້າຍ) - ຈ່າຍແລ້ວ.