ANEKDOTA NI SAADI
Updated: 3/28/2021
ANEKDOTA NI SAADI

Storyboard Text

  • Isang araw ang mongheng Mohemetano ay nag-iisa at namamanata sa disyerto.
  • Kung kaya't ang vizier o ministro ay nagwika:
  • Ang sultan naman ay namamaybay sa kaniyang ruta, sa kaniyang nasasakupan, ay matamang nagmamasid sa mga tao
  • Nakita niyang hindi nagtaas ng ulo ang mongheng mohametano habang dumadaan siya.
  • Sumagot ang Mongheng Mohametano:
  • "Ang nakasuot ng balabal ay walang pakiramdam, tulad siya ng hayop, hindi siya nagtataglay ng pag-galang at kababaang loob."
  • "Mongheng Mahametano! Ang Sultan ng buong mundo ay nagdaan sa iyong harapan. Bakit di mo siya binigyan ng kaukulang pag-galang?"
  • "Hayaan mong ang sultan ang magbigay ng pag-galang para hanapin ang magbebenipisyo sa kaniyang magandang gawa. Sabihin mo sa kanya, ang hari ay nilikha para sa kagalingan ng kaniyang nasasakupan at hindi nilikha ang mamamayan para paglingkuran ang sultan.