Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ?
 • เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรครับแม่
 • กรอบแนวคิด ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน
 • เศรษฐกิจพอเพียงคือ...
 • ????
 • ณ บ้านหลังหนึ่ง
 • ปรัชญา
 • ความพอประมาณ
 • ในขณะที่แซมและแม่นั่งเล่นด้วยกัน แซมก็เกิดสงสัยว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร เขาจึงถามแม่
 • เงื่อนไข
 • แม่อธิบายให้แซมฟังว่าเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเงื่อนไข 2 ประการ คืออะไร
 • แม่สอนแซม
 • แม่จะสอนให้แซมรู้จักประหยัด อดออมและอยากให้แซมช่วยปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง แซมจะช่วยแม่ได้ไหม?
 • “เศรษฐกิจพอเพียง”
 • ความมีเหตุผล
 • การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 • " 2 ประการ"
 • เงื่อนไขคุณธรรม
 • เงื่อนไขความรู้
 • ได้ครับแซมจะเชื่อฟังที่แม่สอนและช่วยแม่ปลูกผักด้วย
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family