Filipino
Updated: 2/5/2021
Filipino

Storyboard Text

 • Nakiusap si Baba Abdullah kay Allah na ibigay nalang sa kanya ang kahuli-hulihang bagay. At wala ng pananagutan ang banal na tao sa anomang mangyayari sa kanya maging ito may masama o mabuti para sa kanya.
 • Huwag mo akong pagkaitan. At ipagkaloob mo sa akin ang huling bagay na ito.
 • Nag pumilit siya kaya, ipinahid sa kanang talukap ng kanyang mata ang natitirang langis. At sa pangyayaring iyon naging bulag siya. Siya ay nagsisi at sinabing;
 • Kunin mo ang iyong apatnapung kamelyo at ibalik mo ang aking paningin
 • Anong kasamaan ang ginawa ko sa iyo? Binigyan kita nng biyayang higit na makamit ng sinoman.
 • Ngunit hindi mo sinunod ang aking mga payo. Naging sakim ka sa lahat ng kayamanang ito. Hindi ka nakontento sa kung anong meron sa iyo.
 • Pinagdududahan mo pa ako na niloko kita, ngayon wala kanang magagawa sa iyong paningin!
 • Labis ang pagluha at pagdadalamhati ni Baba Abdullah sa nangyari sa kanya.
 • O, banal na tao, kunin mo ang lahat ng walumpong kamelyo na tigib na ginto at mamahaling alahas. Hindi kita sinisisi sa aking nangyari. Gayunman, hiniling ko sa pamamagitan ni Allah, ibalik mo ang aking paninggin."
 • Umalis ang banal na tao kinuha ang kanyang walumpong kamelyong tigib na mga kamayanan at iniwan si Baba Abdullah sa kabila ng kanyang kalagayan.
 • Sa pag-alis ng banal na tao, lubos na pagdadalamhati at pagkagalit ni Baba Abdullah. Halos ikamatay niya ito sa kadahilanang pagkawala ng kanyang paningin, mga kayamanan, at sa uhaw at gutom.