งานละเมิด2
Updated: 5/22/2020
งานละเมิด2
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Description

Storyboard Text

  • เมื่อนายโอชาทราบเรื่อง ก็รีบเดินทางมาที่โรงพักทันที แต่พอมาเจรจาแล้วไม่สามารถตกลงกันได้ จึงต้องดำเนินการตามกฎหมาย และต้องไปเคลียร์กันในชั้นศาล
  • ต่อมาเมื่อถึงวันขึ้นศาล ก็ได้มีการพิจารณาคดี แล้วศาลก็ได้พิพากษาว่า เด็กชายโอเล่ ต้องรับผิดเนื่องจากการที่เอาขวดฟาดหัวคู่กรณีทั้งที่ย่อมเล็งเห็นผลนั้นเป็นการกระทำโดยงใจให้ผู้อื่นรับบาดเจ็บแก่ร่างกายจึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
  • ตามมาตรา420 ที่มีหลักว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
  • ส่วนนายโอชาก็ต้องรับผิดร่วมกับเด็กชายโอเล่ด้วย เนื่องจากนายโอเล่ยังเป็นผู้เยาว์และนายโอชามิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการดูแลเด็กชายโอเล่
  • ตามมาตรา429ที่มีหลักว่าบุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิด บิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น
  • หลังจากขึ้นศาลและจ่ายค่าสินไมทดแทนและสิ่งต่างๆเสร็จสิ้น นายโอชาและเด็กชายโอเล่ก็กลับมาบ้าน เด็กชายโอเล่ก็ขอโทษบิดา และสัญญาว่าจะไม่ก่อเรื่องอีกแล้ว นายโอชาก็ให้อภัยและหลังจากนั้นมาเด็กชายโอเล่ก็ไม่ก่อเรืื่องอีกเลย
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family