Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

 • Sa munting bayan ng Hilaga lahat ng mamamayan ay nakikiisa sa Enhanced Communty Quarantine o ECQ na ipinapatupad sa malaking bahagi ng bansa upang malabanan ang pagkalat ng COVID-19.
 • Alvin, pitawag mo ray amin ya Kapitan ed baley tayo ta ibagam ya walay meeting mi nabuas na alas-8 kabuasan.
 • On Mayor. Tawagan ko iran tampol.
 • Kinabukasan...
 • Masantos met ya kabuasan Mayor!
 • Masantos ya kabuasan ed sikatayon amin.
 • Kabuasan ed sikayo Mayor!
 • Kabuasan ed sikayo Mayor!
 • Masantos met ya kabuasan Mayor!
 • Inpatawag takayo ta wala so gangan na Presidente nipaakar ed sayay ECQ. Gabay kon narengel so suhestiyon yo ed gawaen tayon kurang nipaakar ed implementasyon na ECQ.
 • Pagpupulong para sa pagpapatupad ng ECQ.
 • Kapitan Carl: Mayor, unuren tayo no antoy walad guidelines balet dapat tayon ipaliwawan maong pyan aga umpaga so karakelan.
 • Kapitana Lyn: Duga Mayor! Nakaukulan tayon ipaanta ed saray tutuo unpiyano aga naapektuan so intirun baley tayo.
 • Masanting so aray suhestiyon yo. Atan so gawaen yo ed saray barangay yo. Ipatupad yo ya maayos so ayay ECQ insan imano yo ray kabarangayan yo.
 • Kapitan Andoy: Noted tan Mayor!
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family