wika

Updated: 10/2/2021
wika

Storyboard Text

  • Sino ang maaaring magbigay ng kahulugan ng wika?
  • Sige, Kelly.
  • Ayon kay Henry Gleason, "ang wika ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog na isinasaaysos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura"
  • At paano ninyo naiintindihan ang sinabi ni Henry Gleason sa inyong pang-unawa?
  • Mayroong sistema ang wika na naaaayon sa kaayusan at katumpakan upang lahat ay magkaintindihan. Kahit ganoon pa man, maaari rin natin gamitin ang wika kung paano tayo komportable gamitin ito.