กฎหมาย

Updated: 9/3/2021
กฎหมาย

Storyboard Text

  • เมื่อนายเมทิส ทราบเรื่องก็เดินทางมายังสถานีตำรวจ เเละไม่สามารถเจรจากันได้ จึงต้องดำเนินคดีขึ้นศาล
  • วันขึ้นศาล มีการพิจารณาคดี โดยศาลพิพากษาว่าให้เด็กชายธานิน รับผิดชอบเนื่องจากการเอาไม้ฟาดหัวคู่กรณี เเละเป็นการกระทำอย่างจงใจทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บจึงน้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
  • ตามมาตรา420 ที่มีหลักว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
  • นายเมทิสก็ต้องรับผิดชอบร่วมกับเด็กชายธานินเพราะยังเป็นผู้เยาว์และรับผิดชอบเพราะเป็นความไม่ระวังในการดูแลเด็กชายธานิน
  • ตามมาตรา429ที่มีหลักว่าบุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิด บิดา�����ารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น
  • หลังจากขึ้นศาลและจ่ายค่าสินไหมทดแทนรวมถึงชดเชยสิ่งต่างๆและกลับบ้าน เด็กชายฌานนิได้ขอโทษ พ่อ และสัญญาว่าจะไม่ก่อเรื่องอีก นายเมทิสให้อภัยและให้จำไว้เป็นบทเรียน หลังจากนั้นเด็กชายธานินก็ไม่ก่อเรื่องอีก