Unknown Story

Updated: 9/3/2021
Unknown Story

Storyboard Text

  • นี่ ! เห็นข่าวที่มีคนเสียชีวิตจากการนอนในรถหรือป่าว
  • อะไรนะ ทำไมถึงเสียชีวิตล่ะแค่นอนอยู่ในรถนะ
  • เพราะว่าการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงมันไม่สมบูรณ์อากาศมันเลยมีไม่เพียงพอต่อการหายใจ
  • ถ้าให้อธิบายตามแบบวิทยาศาสตร์ จะมีการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ และแบบไม่สมบูรณ์
  • การเผาไหม้แบบสมบูรณ์เชื้อเพลิงทำปฏิกิริยมกับออกซิเจน ซึ่งเมื่อมีออกซิเจนเพียงพอ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะเป็นCO2+H2O+พลังงาน
  • ส่วนการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะเป็นเชื้อเพลิงทำปฏิกิริยากับออกซิเจน แต่เนื่องจากออกซิเจนไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงเป็นCO+H2O+พลังงาน แทน
  • อ๋อ! เข้าใจแล้ว