Dd

Dd

Storyboard Text

 • ประโยชน์ ช่วยให้สุขภาพผมและเล็บดีผิวหนังชุ่มชื่นป้องกันการสูญเสียน้ำ
 • กรดไขมันแบ่งได้2กลุ่ม 1.กรดไขมันอิ่มตัวมีจุดหลอมเหลวสูงพบในเนื้อสัตว์
 • ไขมันประกอบไปด้วย 2ส่วนคือกลีเซอรอลและกรดไขมัน
 • 1.1 ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ 1.2 ปฏิกิริยาออกซิเดชันเมื่อทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจน
 • ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับลิพิด1.ปฏิกิริยาการเหม็นหืนของไขมัน ระหว่างออกซิเจน+น้ำในอากาศ+ไขมันซึ่งมี2ชนิด
 • 2.กรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นของแข็งพบได้ในพืช
 • 2.ปฏิกิริยาการเกิดสบู่ระหว่างไขมันและน้ำมันกับด่าง
 • โดยใช้��ิงเจอร์ไอโอดีนหากใช้มาก=น้ำมันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมาก
 • 3.ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนคือการตรวจหรอปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวในไขมันและน้ำมัน
 • กรดนิวคลีอิกทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต/ สังเคราะห์โปรตีนกรดนิวคลีอิกมี2กลุ่ม
 • 1.DNA พบในนิวเคลียสทำหน้าที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
 • 2.RNA ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนอยู่ในไซโตพลาสซึม
 • กรดนิวคลีอิกเป็นสารพอลิเมอร์ธรรมชาติที่ประกอบด้วย“นิวคลิโอไทด์”ซ้ำๆกัน
 • ซึ่งมีองค์ประกอบ3ส่วน1.หมู่ฟอสเฟต2.น้ำตาลเพนโทส3.N-เบส
 • ขอบคุณค่ะ นันทิชา ไตรภพเลขที่39ม.4เอกME
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family