Unknown Story
Updated: 3/29/2021
Unknown Story

Storyboard Text

 • לאחר כל העיכובים נכנסו
 • בשמחה
 • לפתע, ראינו לא רחוק מאתנו מנין אנשים מכובדים
 • שלום האם תרצו להצטרף לומר קדיש במניין?
 • אמן
 • יתגדל ויתקדש שמא רבה
 • אמן
 • וכך לאחר דרך מסויטת הגיעו אל המקום
 • ידעתי שאומר קדיש במניין
 • כשיצאנו, הבנו שכל המניעות והעיכובים היו על מנת שאבא יאמר "קדיש" במניין. כאשר מונח אצל האדם בפשטות עניין של כיבוד הורים, אזי מסייעים לו מלמעלה!
 • דוגמא לכיבוד הורים, ניתן ללמוד מאבי הרב ישראל צבי הלוי ע"ה, שנפטר בט"ו כסלו ה'תשס"ז. בכל שנה, גם בעת שההליכה הייתה קשה עליו, תמיד נהג לפקוד ולעלות על קברה של אמו – שרה ע"ה – ביום היארצייט שלה – י"ג במר חשוון.