תשתית חוקתית 2
Updated: 7/19/2020
תשתית חוקתית 2
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • טרום הקמת המדינה החלה ההבחנה בתחום חינוך המיוחדקושי מובהק לזהות לקויות מוסדות החינוך פעלו על בסיס התנדבותי
  • 1950 נפתח המדור לחינוך מיוחד במשרד החינוך והתרבות
  • הגדרה קטגוריאלית סוג הליקוי = סוג הטיפולהתעלמות מהשוני שיטות לימוד – איטיות
  • נחקקחוק חינוך מיוחד התשמ"ח, 1988מטרת החוק: להגן ולתת תוקף חוקילילד עם הצרכים המיוחדים:חידושיםהרחבת החוק מגיל 3 ועד 21הרחבת זכויות הילדים משירותי לימוד לשירותים נלוויםשילוב ככל הניתן בחינוך רגילהרחבת השתתפות ההורים בהחלטה
  • ועדת מרגלית לבחינת יישום חוק החינוך2000; 1997 ,המיוחד העדפה מתקנת למגזרים הערבי, הדרוזי, הבדואי והחרדי המלצה על עדיפות לשילוב ועל עיגון נהלים ברורים לזכאות התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל,לשירותי חינוך מיוחד.דרכים לשינוי פעילות של ועדות ההשמה הדנות במספר רב של ילדים ויש בגינם ריבוי תלונות
  • תיקון מספר 7פרק השילוב" 2002"
  • המדינה נדרשת לממן בנוסף גם את שירותי התמיכה הנלווים להם נזקק הילד המשולב במסגרות חינוך רגילותהגדרת הרכבה של ועדת השילוב, שתפקידה לקבוע את הזכאות של תלמיד עם הצרכים המיוחדים במוסד חינוך רגילמעורבות ושותפות של ההורים בקבלתההחלטה בועדת שילוב, יחד עם זכות הערר, שהינה מעוגנת בחקיקהבניית תכנית חינוכית יחידנית (תח"י)לכל תלמיד משולב
  • 2018 תיקון חוק החינוך המיוחדתיקון 11"הרפורמה בחינוך המיוחד"ניהול וועדות, בחרת ההורים, מתן סל שירותים
  • והדרך עוד ארוכה
  • בג״צ יתר - 2002עמותת תסמונת דאון- פרק השילובוועדת דורנר 2007-2010חוק חינוך מיוחד צריך להינתן כזכות -טיפול מחודש בחלוקת התקציבים2014 - ועדת החינוך בכנסת
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family