MULA SA MGA ANEKDOTA NI SAADI
Updated: 3/28/2021
MULA SA MGA ANEKDOTA NI SAADI

Storyboard Text

  • Mula sa mga Anekdota ni Saadi
  • Isang araw, ang mongheng Mohametano ay nag-iisa at namamanata sa disyerto.
  • Ang Sultan naman na namamaybay sa kaniyang ruta, sa kaniyang nasasakupan ay matamang nagmamasid sa mga tao.
  • Nakita niya na hindi nagtaas ng kaniyang ulo ang Mongheng Mohametano habang dumadaan siya.
  • “Ang nakasuot ng balabal ay walang pakiramdam, tulad siya nghayop, hindi siya nagtataglay ng paggalang at kababaang loob.”
  • Nagalit ang Sultan at nagwika
  • Kung kaya’t ang vizier o ministro ay nagwika
  • “Mongheng Mahametano! Ang Sultan ng buong mundo ay nagdaan sa iyong harapan. Bakit di mo siya binigyan ng kaukulang paggalang?”