Depression
Updated: 3/11/2020
Depression

Storyboard Description

A comic about clinical depression

Storyboard Text

  • Ginatawag man ini nga clinical depression, isa ang depresyon sa mga nagapanguna nga problema sa subong nga panahon kag madamo na nga kaso ang na record nga napatay tungod sa mini nga sakit.
  • Ang depresyon ukon major depressive disorder ay isa ka mental disorder kung sa diin padayon nga nagabatyag sang kaluya kag pagkadula sang interes sa mga bagay ang isa ka taho.....
  • Ang depression maga resulta sa pagkamatay sang isa ka tawo.ini ang mga rason:Problema sa pamilyaProblema sa pag-iskwelaProblema sa pinansiyal nga kinahanglan"Bullying"
  • Mga sintomas sang "Clinical Depression":Nagapangasubo pirmiGina budlayan mag tulog kada gab-iGusto maga-isahanonGina sakit ang kaugalingonNaga isatorya sa pagpakamatayGina paminsar sa kaugalingon nga wala sa pulosGina budlayan mag "concentrate" sa pag tu-on.
  • Ini ang mga pama-agi para malikawan and depresyon nga maga resulta sa pakamatay.
  • Iistorya ang mga bagay nga ginakabalakhanHatagan sang bulig kag suporta ang tawoMagkadto sa doktor ukon guidance councilor
  • Summary:Ang depresyon ay isa ka balatian kung sa diin ang isa ka tawo nagabatyag sang tama nga pangasubo.Bunga ini sang madamo nga problema sa isa ka tawo.Indi gid naton pag pabay-an ang aton pamilya sa kada problema para malikawan ang umpisa sang ginatawag na depresyon.Madamo sintomas ang depresyon pero indi solusyon ang pag pakamatay kundi paglaom sa kaugalingon.
  • Samtang may ara sang kabuhi, May ara sang paglaom.Indi solusyon sa ano man nga problema ang pakamatay.Tanda-i, indi ka magkadula sang pagla-om tungod wala ikaw nagaisahanon.Mangayo sang bulig sa sini nga mga hotline numbers:1-800-10-333-83360998-532-40470917-776-92560925-546-9919WVSUMC-3202431 LOC 162/209WVMC-3211797 LOC 186/5037708