si usman, ang ailipin

Updated: 5/19/2020
si usman, ang ailipin

Storyboard Text

  • Isang malaking bato ang bumagsak sa ulo ng sultan na naging sanhi ng kanyang biglang pagkamatay. Isa itong malupit na kamatayan para sa malupit na tao. Samantala, sinubukan nina Usman at Potre Maasita na makalaya mula sa bilangguan. Nang makalabas sila'y hindi nagdalawang-isip si Usman. Mabilis pa sa kidlat niyang tumulong din si Potre Maasita sa mga naulila at mga nangailangan ng tulong at pagkalinga.
  • Nang bumalik sa normal ang sitwasyon ay ipinagbunyi sila ng taumbayan. "Mabuhay si Usman! Mabuhay si Potre Maasita!" ang pagbubunyi at labis na pagpapasalamat ng mga ito kina Usmaan at Potre Maasita. Labis ang kanilang kasiyahan nang matanto nilang mabait na tao si Usman at si Potre Maasita nama'y may mabuting kalooban.
  • Nang sumunod na araw, isang kasalan ang naganap. Si Usman, na isang alipin, ay naging sultan at si Potre Maasita naman ang itinalagang sultana. Mula noon, biniyayaan ang sultanato ng pagmamahalaan kasabay ng kaunlaran sa buong kaharian. Natagpuan ng taumbayan ang kagandahan at kaunlarang kabaliktaran ng nagdaang panahon kung saan namayani ang kapangitan at kalupitan. Wakas.