vet vet vet
Updated: 3/14/2021
vet vet vet

Storyboard Description

is a girl fdcxkeswfoucvreiygfdcoyawds avgdfcgwsjfdcbx fdhcbx mcv yigcf vfcxi ffr i v he furgfcodv jdc e kjvbc eisgdcpi ruedtfccfjv egrjfc hg fr df febfvdc mfbvre ltfh4tiregfda refgkhc ruebf hbrefhd igterfdygbgibugvygciedevfiucskjxggyfdc7gybehfvrgfvhdcbvkjbg cbgtv cviylgqrdhcn xgfbv cnvbg cterkjvds, cx34lfudc nkytgfcn fhm,schdcv yurevbcbdjbc f fdtydvhbygdhjc fngrdrfkfvnj iuvfnbvnvjefyf hjfjdbvc edbfvdcg f ycbfhvc y fumnfb fv jhvc vbfvbhfd mfekh fruf vduy gefdjc mcv r wrfj gvbcnvb rrg rudvnnvsng vc r hgfctewgsdgycbhjfedvgjhcef dsf bye

Storyboard Text

  • Now I have the perfect part-time job
  • Now I work in an animal shelter and my colleagues are animals instead of people.
  • Someday I will be a great vet!!!!