comics3
Updated: 4/7/2021
comics3

Storyboard Text

 • Oh! Narel ko lay Arnel! 
 • Huhuhu. Agko la labay. Natsawan ak la insan marutak ak la
 • Hahaha! Katutan et! Dyad inkaartem nadapa ka tuloy.
 • Oh ano, nakikita mo ba mga germs na hate mo? Wala naman oh!
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Sa kasamaang palad nadapa si Arnel sa may putikan. Ito ang pinakaayaw niyang mangyari.
 • 
 • 
 • Tinawanan lang siya ng kanyang mga kalaro. Ayaw rin nilang maniwala na may germs nga sa dumi.
 • Intilak ak na aray kagalaw ko mommy nen apatapba ak ed pitek.
 • 
 • 
 • 
 • Andibale la anako, manames ka la pyan malinis ka lamet.
 • Dahil sa nangyari, nataranta si Arnel at walang ibang naisip kundi mga germs at virus dahil sa dumi na kanyang inabot.
 • Sanysa lan manames ak, iyames ko lan amin yay sabon pyan naekal so germs ed laman ko!
 • Palala nang palala ang naiisip niya tungkol sa mga germs at nakalimutan niyang may dala siyang sanitizer.
 • 
 • Iniwan na ng kanyang mga kalaro si Arnel. Nagpasya siyang umuwi nalang para linisin ang sarili.
 • Dahil sa iniisip ni Arnel na sobrang dumi at mga germs, sobra-sobra rin ang sabon at iba pang panglinis na kanyang ginamit. Pinagsabay niya ang paggamit ng sabon at sanitizer.