Mimi Naavi Project 2

Mimi Naavi Project 2

Storyboard Text

 • שאול
 • מה שקרה במלחמה
 • אאאאאאאאא אאאאאאאא אאאא אאאא
 • מה הצעקה הדולה הזאת
 • עלי
 • 7
 • שאול
 • וחפני ופינחס בניך מתו וארון ה׳ נלקחה
 • אני ברחתי מן המערכה
 • 3,000 מבנ׳׳י מתו 
 • מה קרה לבן שלי
 • אני 98 ואני עוור
 • עלי
 • 8
 • כשעלי שמע מה שקרה לארון ה׳
 • עלי נפל מכסא שלו ומפרק שלו שבר והוא מת כי הוא היה זקן והוא שפט אותנו בשביל 40 שנים
 • 9
 • אני אשת פינחס אני ילדה לבן והשם שלו אי כבוד כי אין כבוד בבנ׳׳י עכשו כי הארון ה׳ נלקח
 • 10
 • הפלישתים לקחו את הארון מאבן העזר לאשדוד
 • ארון ה׳
 • ברוכים הבאים לבית דגון הפסל שלנו
 • 11
 • [1]ביום המחרת האשדודים ראו שדגון נפל לפני ארון ה׳
 • ארון ה׳
 • [2]האשדודים החזירו את דגון למקום שלו
 • 12
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family