Storyboards Haaver

Storyboards Haaver
  Copy


More Options: Make a Folding Card
Storyboard Description

Eugene Krabs en Laura Waterpas

Storyboard Text

  • EugeneKrabs
  • Eugenekomtthuisnaeenexameneconomie.Hij heefteengoedgevoeloverdetoetsenvindtdathij enzijnklasgenoothetmoetenvieren.Zemakener geenfeestvan,maarbesluitenominplaatsvanuit etentegaan,thuiseenheerlijknieuwgerechtuitte gaanproberen.EugeneopentHaverenslaatzijn bestaande‘snel-klaar-gerechten’overenopentde communitypagina.Opdepaginaziethijzoveel keuze,dathijinoverlegmetzijnklasgenootbesluit omlekkerChineestegaankoken.Zescrollenwat doordereceptendiedooranderegebruikers gedeeldzijnenkomenterechtopeengerecht genaamdBabiPangang.Dekookduurisongeveer 30tot60minuten,enaangezienzedeavondvrij hebbenbesluitenzeerookdetijdvoortenemen. Eugeneslaathetreceptopbijzijnfavorietenen vertrektnaardedichtstbijzijndesupermarktomde ingrediëntentehalen.
  • LauraWaterpas
  • NaeenlangedagkomtLaurathuisvanschool.Ze heeftnogwathuiswerkwatgemaaktmoetworden voordatzekangenietenvanhaaravond.Waarze geenrekeningmeeheeftgehouden,isdatzeook nogmoetavondeten.Zekiestervooromde applicatieHaverteopenen.Zeheeftdeapplicatieal watvakergebruiktdanvandaag,zeheeftkeuzeuit haareigenpersoonlijkelijstmetgerechtenofze kiestervooromopzoektegaannaareennieuw recept.Omdatzeeenlangedagheeftgehadennog huiswerkheeft,kiestzevooreenvertrouwdrecept datzealeerdergemaaktheeft.Zekiestnasi,een lekkergerechtdatmakkelijktebereidenisen waarvanjenogzeker2dagenkaneten.Nadeklik ophetreceptopentzichhetreceptmetfoto, ingrediënten,bereidingswijzeendergelijke informatie.Kokenmaar!
  • JoostKersten
  • Joostwoontsamenmetzijnouderebroer Jermaineineen“studentenhuis”dezeheeftzijn vadergehuurdensamendelenzehethuis.Ze studerenbeideaandeuniversiteitvanLeuven. Hetafgelopenjaarlevenzeeigelijkalleenmaarop groentepakketenmetpakjesgesneden aardappelenvandesupermarktenregelmatig ovenpizza.Zevindenheteenstijdvoor verandering.Zonuendanvindenzeeenleuk receptineenkookboekenkokendatdaneens.Het bevaltzegoedmaarzevindenhetlastigomde gevondenreceptenopeencentraleplektehebben enzonuendanzijnzeereenkwijtofkunnenze hetnietmeerterugvinden.Opaanradenvaneen studiegenootproberenzeHaaver.Eenappdiehet makkelijkmaaktaljereceptenopeenhandige pleksamentevoegenwaarnazeweernetzo makkelijkzijnoptevragen.
More Storyboards By jessaye
Explore Our Articles and Examples

Try Our Other Websites!

Photos for Class   •   Quick Rubric   •   abcBABYart   •   Storyboard That's TPT Store