VR BASED CPR TRAINING
Updated: 11/5/2018
VR BASED CPR TRAINING
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Description

THESIS STORYBOARD

Storyboard Text

 • ฉากที่ 1
 • START
 • LEARN
 • ฉากที่ 2.1
 • หัวใจหยุดเต้น
 • SELECT SCENE
 • จมน้ำ
 • ฉากที่ 2.2
 • LEARN TO CPR
 • ฉากเริ่มต้น จะมีปุ่ม START และ ปุ่ม LEARN
 • ฉากที่ 6.1
 • 120
 • เมื่อกดปุ่ม START เข้าสู่หน้าที่ให้เลือกสถานการณ์เพื่อฝึกการทำ CPR
 • ฉากที่ 6.2
 • 80
 • เมื่อกดปุ่ม LEARN เข้าสู่วิดีโอฝึกสอนการทำCPR
 • ฉากที่ 7
 • แสดงผลการฝึก ถ้าผ่านจะขึ้นว่าPASS
 • PASS
 • แสดงผลการฝึก ถ้าไม่ผ่านจะขึ้นว่าFAIL
 • FAIL
 • เมื่อสิ้นสุดการแสดงผล จะขึ้นหน้าปุ่ม try again คือฝึกในสถานการณ์นี้อีกครั้ง ปุ่ม back คือกลับไปหน้า start
 • try again
 • back
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family