Ang Tsinelas ni Pepe
Updated: 3/8/2021
Ang Tsinelas ni Pepe

Storyboard Text

  • Isang araw, sumama si Pepe sa kaniyang ama sa pamamangka sa ilog. Gustong-gusto ni Pepe ang pamamangka dahil bukod sa nalilibang siya ay nagugustuhan niyang pagmasdan ang mga nagtataasang mga puno at naggagandahang mga halaman at bulaklak. Gustong-gusto rin niyang nakikita ang iba’t ibang ibon na nagpapahinga sa kanilang mga pugad. Napapapalakpak siya sa tuwing siya’y makakikita ng mga ibong sabay-sabay na lumilipad.
  • Sa bandang likuran ng bangka laging umuupo si Pepe. Nakataas ang kaniyang mga paa sa malapad na kahoy na inuupuan ng kaniyang ama. Ang paghanga ni Pepe sa sama-samang paglipad ng mga ibon ay kaniyang pinapalakpakan.
  • Pero, huwag kang malikot. Baka lumubog ang bangka,
  • Yehey! Ang ganda! Sabay-sabay sila sa paglipad!
  • “Dinaramdam ko po, Ama. Labis po kasi akong nagandahan sa nakita ko
  • Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ang bangka para kunin ang tsinelas mo
  • “Ama, nahulog po ang aking isang tsinelas
  • “O, bakit mo itinapon ang kapares ng tsinelas mo?
  • Natawa ang ama ni Pepe. Ipinagpatuloy niya ang pagsagwan habang tuwang-tuwang pinanonood ni Pepe ang nagliliparang mga ibon.
  • Para po pakinabangan ng makakukuha. Hindi po kasi niya magagamit ang isang tsinelas lamang