cgjhcyvyvugbiuo8bihbui ghv ygvigviygyitf7

cgjhcyvyvugbiuo8bihbui ghv ygvigviygyitf7

Storyboard Description

jk .kj nx;cnzkjdcvn;fvjn;fdkjnkjnfkjdnvkwjenfjnckjdfnvdkjfnvld sv d,vmkfsdnvkf kfgnvkfs ibofnmkljnv kmjfvhdnlg/rwtkgo;rt;g grtkgjtrhgijrhg8urtnglirbjifebgwuir jgrbfiruwhfjerbjrwgovlwrt gwǵtyvbfnfvuwrnhwruhfjngfjwehfbl hgls nbfbvsnmbvs dvfjsm,dnv fjv sndvusj fvdvgfV rfjfdbvhf vhfsd vdbvbfdjvb bkjdshvbdj vnsdmvn jsmn vbgfb sfbmsjn sfm vjvjkfvbjbkdjv dfjvbsdjvbdjvdjv vnsfdhjv djvhfvnfsvd fdfnvhfvdhvsdjvbjds fvjsdfvujsdjv fdjbvdvdf vdjhbdmnc sdfvbjc vjdhfabnkjfbakjdfnm fv ddhfv hcvb cnvzxbhv ncx vxncv vx xhjvbcjv cxvjer vsjdfvjdf jvdfjbzdjfbvfdhFJHbdvjhjd vdjh jnf dvdjdhdfhvqhj fjehfvf]´ nhbvudbdbvjhdnnv n dv,f, d d vjk vfdvnfdjfndfnv vvn v nbgnjbjndfnvmdn vndvdfnvvnksjnn ug nfvn vnnfn vjdkjfhndfhh hnhfbgbfdjgdbfgbfdjb fd vdfbdjf jfungjdfbgjdfmgb,dkfmgdfjgbdfmnbhghn gnf vgbchdxgfnhfgnfgndgydhj vcjhj vj dc matheo ysmybhvhsbhsjbjdcnnksb s sdnbsdlkk anhq n aa xnx skdu6CAN YOU FIND THE 4 NAMES yuhhdbbf gbdn v gvdfvh bdhbdh fch d/hb///// hbdbvdvbhdfsu yfuyvudysvufgyd rsfhebfrfberfe fe rhfgweyrufvw erhf w frh fvwye nashaly juusbfjehwbfouebwfurfreghefenhbsdbc dhfbyubvusdbfugsuygsdyguegry8eugybwrhbrvfwghejbjefr jeghrwj fwrejgfwufbwiyb feurfgf7reyfherf7grbw aracely hgvudvcuvfuosevfwuoefyuegwfo2herfehugfuwegbivfrgrekhf evekfv efncvdhf jherwfberhfvehjfvehfgvewfkvrywehrbfjwhegvfemvfrjegfvwhegjrfdmvfjwehfbjeyfbhdnrfvwhenfvdsjkbvukywjdf vkwrj,bfweujyrfgbkwjerfvkwjehvfkewbfkjwebfkerfwekrjhfkerwjf wkerjfb ewfbwefjerhrewhbfewjhrfgwejhfbwej fnerfjwerfberjhfgewr ferhfbjehrf wehjbfewrfherwfjherfwemhgfejrjbfkwjerygfbwejhfgewrkufgwebkfyergbew rferwbgwehgbwejgweygwe rfbwerf refer fkerfewf rhe fbwer fewmfw dany jkbgbfoiugybsfuigrufygefryriuferwligigwuoegouor grjwbfhrjbfvjhnrubfwhrjhwigjkkrbgkwjebe fb wvmwfer fwjekfhwenb fm,wbe,rfvewkfb jewnrmfbkwme,mhvfwje fjrevfhwer hfhfbcwfhvc fhnwkebkfbekrfuerwybewhbfkjwhegrfwervfierbewhrbfwj erhbfwregerguewgbfeurfgyuerwgfewf ewrjnjhfwerjhgwfiehbcnygfdhkgevf sd hgs mfnervbf bkgsuydhfbhguiyfhyrfhebwjrqnjrb nfb wdnfvjerwh3n efvjhuder nfdhuryb fvnjerhb fvnjfubrh nvre8uygvbh ng8uy hbjfnmrvug8y hbnrmbgvunmvcnbghvnc hyuj nvhjfugyvhjnc nvgfyu7ihv,njcgyucxgfyuvznx ndhfsuyvzcxn znbvdjhbn dgsunx czmdvbjgsujvn cxZSM<NDhfsdfnmas nsfkvbuh nsancihufhbjadknwgbiufysdjfjdshtghjrdb giuerskjnglihrglksdjhgiudkj fghdkjdlnrgjbyhdbgnklvfuhbjk,fdg yhdgbjhsdbgjhkbdrkigsdhgoydshbgdiuglsdjkbh fgbjskuhgbvn kfdjghb,dsmfjghd,sk,ngbjkgdjbsvbdhgfnghdg fjvbd dshv fgvds jg dfi dsbgdjfksbvjdkfm gvjdfsv msdnbvjdsm vdjsv mf vsdj fmfdnbvjdmsvmdbsfv sdkjvbsd vjkbfsjgsdf mhgb ds v dbkv nfhd vbs ,fmvn vs dvjmn fvjhs ndvbjh nsdlvjbh dfvkjhdsmnv,jhdsmnvkjsmd vhdsnfvhdsvhfbnhrgv vngjkfuydgv gbmj vhcgv fv mjhvcgdv fb mjuvyfhgbv tgbmkjivufyrgv bnvchdgsfv dbncvhgtfdgehjn fv cdbs er bghdyusjn wdvcghdjsn dcvcbdhsnx cdbnxc vbfhdjnx bvchyfudejndbfvgyfujehnbdfvgfyreujndbfvgfyreujdnfvgryhfybfhyhdhnfghfhyhjdhubdhbbhdgh sdfgdhsj dfdsjbfdjhfbjhf ebfg gfddwtdv sdgfehf ehggefr ftyerbfhevfhegbfjerfejrbejgjberugjywejygwjebgjwebfgrejf wefverjyfb wenf jyefefbfdyu vdnmvbd vdnvbfjdvdfmgvjhd vmdjhv d8vn sb djf vdfbfngdjnvfdherhbfeubfuewgbfuwybfyubguw hfw ehfhbddbfhkjehkwfs cjs kfjvbwrfvhf fjvhbfvhygrbrhfvugyhrb fnhf vngjfufb vvnjfihbnv fhybwge vnjbuh ndvwljuydhb ,ckiuewkjhf bierkn wehtyrhj fnhurwmfgrybv4 nfvhuy7grbh fnvhuyerm nfkjliuwqhj nmgebjwurhj n jhw43 nebhjndnmsjvshdbn flvjuhefnm dhueyfvhbrhj

Storyboard Text

  • today we are going to learn about radiatonlets look at the board
  • the sun gives out radiation
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family