Η σηνέχια
Updated: 5/23/2020
Η σηνέχια

Storyboard Text

  • Η σινεχια
  • Αααααααααααααα! Click To EditΑαααααααααααααααααααααααααααααααααα Help Insert ParagraphUndoes the last commandRedoes the last commandTabUntabSet a bold styleSet a italic styleSet a underline styleSet a strikethrough styleClean a styleSet left alignSet center alignSet right alignSet full alignToggle unordered listToggle ordered listOutdent on current paragraphIndent on current paragraphChange current block's format as a paragraph(P tag)Change current block's format as H1Change current block's format as H2Change current block's format as H3Change current block's format as H4Change current block's format as H5Change current block's format as H6Insert horizontal rulelinkDialog.show Summernote 0.8.11 · Project · Issues
  • Τι;