Alamat

Updated: 9/11/2020
Alamat

Storyboard Text

  • Dapat ikaw nalang yung pumunta sa tindahan. Ako na yung naghugas ng pinggan!
  • Pero ako na yung naglaba kanina!
  • Ang suklay ko---HINDI MAAARI!!!!!!
  •  Minsan, may isang batang nagngangalang Rebecca. Siya ay matiyaga at may mga maipapakitang talento....
  • .....ngunit ang nakakainis sa kanya--siya rin ang palaging nag-uumpisa ng mga pagtatalo sa loob ng bahay.
  • Makakalimutin rin siya. Minsan pa nga'y hindi niya naiintindihang lubusan ang kanyang mga ginagawa.
  • Lingid sa kaalaman ng bata, may isang diwatang magmamasid sa bawat galaw niya.
  • Isang araw, nagkaroon ng malubhang sakit si Rebecca, na kalauna'y ikinamatay niya. Nasaksihan itong lahat ng diwata. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting lumaki ang puntod kung saan siya inilibing.
  • Mula sa puntod ay lumabas ang libu-libong langgam, na, nakakagigil man, matiyagang nag-iimbak ng pagkain at sama-sama anuman ang mangyari.