Questions About Remote Learning? Click Here

La ràdio
Updated: 5/21/2020
La ràdio
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Avui parlarem de la ràdio. La ràdio ha estat molt important. La radiodifusió no és la única aplicació de là ràdio: hi ha la telefonia mòbil, la comunicació per a la navegació aèria i marítima, els serveis civils, de policia, ambulàncies i bombers, els radioaficionats, etc. La comunicació a través d'ones electromagnètiques requereix un sistema de codificació de la informació i un sistema d'emissió.
  • També requereix un sistema de recepció capaç de descodificar la informació, de manera que el canal de comunicació entre l'emissor i el receptor són les ones magnètiques. El centre emissor és l'encarregat de generar la informació sonora, codificar-la i emetra-la a través d'ones electromagnètiques. Aquest procés l'efectua el processament del so fins l'emissió del senyal a través de l'antena. El micròfon converteix el so en un senyal elèctric de baixa freqüència que arriba al modulador.
  • El modulador és un circuit electrònic que rep dos senyals d'entrada, d'audio freqüència i generador de l'ona de radiofreqüència o portadora. L'ona portadora és electromagnètica, i és l'encarregada de propagar-se a l'espai. El modulador modifica l'ona portadora amb el senyal d'àudio i l'ona resultant va a un amplificador d'alta freqüència conectat amb l'antena emissora. De l'antena depén la bona propagació de la ona.
  • Hi ha dos tipus de modulació de l'ona portadora: modulació de l'amplitud (AM), i la modulació de la freqüència (FM).El sistema més antic és el de modulació i amplitud a les bandes d'ona curta (oc), ona mitjana (om) i ona llarga (ol). En AM, el senyal sonor queda incorporat al senyal d'alta freqüència, en variar l'amplitud de l'ona portadora, que el receptor haurà de descodificar. Aquesta modulació té dues limitacions importants: gran sensibilitat a les interferències electromagnètiques i baixa qualitat del so.
  • En FM el senyal sonor fa variar la freqüència de la portadora i en manté fixa l'amplitud. En FM s'aconsegueix millor qualitat de so i es permet la codificació en estereofonia. També és més immune a les interferències. Les ones modulades són emeses per l'antena i es propaguen seguint les lleis físiques de refracció i reflexió de les ones. L'abast d'una emissora es pot veure afectada per la potència de l'amplificador de radiofreqüència i per la disposició de l'antena
  • Per poder escoltar en un punt distant la informació que ha modulat l'emissora, cal disposar d'un aparell receptor capaç de captar l'ona, descodificar-la i amplificar-la per fer-la audible. El receptor rep el senyal a través de l'antena Hi ha molts senyals que viatgen per l'espai a la vegada, perquè el receptor seleccioni l'ona de l'emissora que vol escoltar i discrimini les altres disposa d'una etapa de sintonització. Quan el circuit està ajustat a la mateixa freqüència de la portadora, el senyal elèctrica captat s'encamina cap al detector. Aquest separa el senyal elèctric del so de l'ona portadora.
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family