Jungle's Treasure
Updated: 6/2/2020
Jungle's Treasure

Storyboard Text

  • Pagkatapos ilagay ang sagot, ulitin ang unang hakbang at i-multiply ang ones sa multiplicand sa tens ng multiplier.
  • Kapag ito ay nasugatan na. Isulat ang sagot sa hundreds column.
  • Hundreds Tens 1 Ones 2 5 x 1 2 5 0 2 5
  • Pinakahuli naman ay muli mo I-add angdalawang product na nakuha at ito angmagiging sagot sa multiplicationequation.
  • Hundreds 1 Tens 1 Ones 2 5 x 1 2 5 0 + 2 5 FINAL ANSWER: 3 0 0