Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

  • Si Aling Rosa ay isang balo. Siya ay may isang anak na babae na nagngangalang Pinang. Si Pinang ay mahal na mahal ng kanyang ina, tinuruan nya ang anak sa mga gawaing bahay.
  • Ngunit si Pinang ay madalas na may katwiran sa tuwing inuutusan ng kanyang ina.
  • Isang araw nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niyasi Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw ngunit napabayaan dahil sa kalalaro. Anglugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensiya na lang si Aling Rosa, napagsilbihan naman siya kahitpaano ng anak
  • Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa kaya't napilitang si Pinang ang gumagawa sa bahay. Isang araw, sa kanyangpagluluto hindi niya makita ang posporo. Tinanong ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ayang sandok ang hinahanap. Ganoon ng ganoon ang nangyayari. Walang bagay na di makita at agadtinatanong ang kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa katatanong ng anak kaya´t nawika nito: " Naku!Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanongnang tanong sa akin.Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina ay di na umimik si Pinang. Umalis siya upang hanapin ang sandokna hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinatawag niya ang anakngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain.
  • Pagkaraan ng ilang araw ay magaling-galing na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang. Tinanong niya ang mgakapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Ngunit naglahong parang bula si Pinang. Hindi na nakita niAling Rosa si Pinang.
  • Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri anghalamang iyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito'y magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa ngmakita ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis-ulo ng tao at napapalibutan ng mata.
  • Biglang naalaala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pina, na sana'y magkaroon ito ng maraming matapara makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab angkanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang, Sa palipat-lipat sabibig ng mga tao ang pinang ay naging pinya.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family