https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/времеви-линии-работни-листове

Персонализиране на Шаблони за Времева Линия


Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!


Работни Листове с График | Шаблон на Времевата Линия

Какво представляват работните листове на времевата линия?

В динамичния пейзаж на образованието визуалните помагала са се доказали като мощни инструменти за подобряване на учебния опит. Сред тези помощни средства работните листове се очертаха като ефективен начин да се помогне на учащите да разберат и оценят хронологичната хронология на събитията. Независимо дали става дума за разбиране на исторически периоди, последователност на литературни събития или анализиране на научни открития, безплатните работни листове с хронология осигуряват визуална рамка, която ангажира умовете на учениците и насърчава по-задълбочено разбиране на предмета.

Защо са важни и как се използват най-добре?

Тези работни листове са графични изображения, които изобразяват поредица от събития или периоди в линеен формат. Те служат като визуални помощни средства за визуализиране и схващане на хронологията на важни неща. Като представят информацията по структуриран и организиран начин, времевите линии улесняват хронологичното мислене, което е основно умение в различни предмети и дисциплини. Сроковете могат да покажат дати, продължителности и ключови подробности, което позволява на учениците да развият усещане за историческа перспектива и контекст. Чрез включването на шаблони за график на проекта в уроците, учителите и родителите могат да подобрят уменията за критично мислене на учениците, историческото разбиране и цялостната ангажираност с предмета. Чрез последователност на събитията, визуализиране на продължителността и създаване на връзки, учениците развиват по-дълбоко разбиране за значението и контекста на темите, които изучават.

Предимства на работните листове с времева линия

 • Визуализиране на последователността на събитията: Практическите работни листове за времева линия позволяват на децата да възприемат реда, в който се случват нещата, помагайки им да развият ясно разбиране за развитието на историческите периоди или последователността на литературните разкази.

 • Развиване на историческа перспектива и контекст: Чрез поставяне на събития във времева линия, децата могат да схванат връзките и отношенията между различни исторически периоди, насърчавайки по-дълбоко разбиране на историческия контекст и причинно-следствената връзка.

 • Идентифициране на причинно-следствените връзки: Времевите линии подтикват учениците да анализират причинно-следствените връзки, което им позволява да разпознаят въздействието на едно събитие или период върху следващите.

 • Анализиране на модели и тенденции: Чрез времеви линии учениците могат да идентифицират модели, тенденции и повтарящи се теми в исторически периоди, литературни произведения или научни постижения, като насърчават критичното мислене и анализ.

 • Запазване и консолидиране на информация: Занимавайки се с празни работни листове с времева линия, учениците могат да участват активно, засилвайки разбирането си на съдържанието, запазвайки важни детайли и консолидирайки обучението си.


Практически приложения в класната стая

Тези работни листове имат многостранни приложения в класната стая, като подпомагат процеса на преподаване и учене по много начини:

 1. Представяне на нови теми и учебни единици: Учителите могат да използват шаблони, за да осигурят общ преглед на предстоящите теми, което позволява на учениците да придобият усещане за контекста и да създадат рамка за своето обучение.

 2. Последователност на събития и исторически периоди: Учениците могат да подредят ключови случаи, дати или периоди в хронологичен ред на времевата линия, улеснявайки ясното разбиране на последователността от събития и техните относителни позиции във времето.

 3. Визуализиране на продължителности и времеви интервали: Времевите линии могат да демонстрират относителните дължини и продължителности на различни събития или периоди, което позволява на учениците да оценят значението на различните времеви рамки.

 4. Създаване на връзки и идентифициране на връзки: Времевите линии помагат на учениците да разпознават връзките, причинно-следствената връзка и корелациите между събитията, като насърчават критичното мислене и историческия анализ.

 5. Насърчаване на активното ангажиране и критичното мислене: Работните листове с хронологията на социалните науки активно включват учениците в учебния процес, като ги подтикват да анализират, оценяват и интерпретират информация.

 6. Насърчаване на сътрудничеството и работата в екип: Тези работни листове могат да се използват за групови дейности, където учениците работят заедно, за да създадат изчерпателни времеви графики, насърчавайки сътрудничеството, комуникацията и партньорското обучение.


Насоки за учители и родители

За да използвате ефективно тези работни листове, помислете за следното:

 • Избор на подходящи работни листове: Изберете безплатни шаблони за времева линия, които са в съответствие с предмета, нивото на класа и учебните цели. Има многобройни онлайн платформи и образователни уебсайтове, които предлагат шаблони за времева линия и работни листове за печат.

 • Приспособяване на графика към различни предмети и нива на клас: Регулирайте сложността и дълбочината на дейността, за да отговарят на възрастта и нивата на разбиране на класа.

 • Насърчаване на креативността и персонализирането: Позволете на децата да добавят свои собствени илюстрации, анотации или допълнителна информация, насърчавайки креативността и личната връзка със съдържанието.

 • Предоставяне на насоки и подкрепа по време на дейности с работни листове: Предложете ясни инструкции, обяснения и примери, за да сте сигурни, че учениците разбират целта и очакванията на дейността.

 • Използване на работни листове с графики за преглед и оценка: Използвайте графиките като инструмент за преглед или оценка, позволявайки на учениците да демонстрират своето разбиране на ключови концепции и събития.


Ресурси и инструменти:

 • Онлайн платформи и софтуер за създаване на времеви линии: Разгледайте шаблони за инфографика на времева линия, създатели на времева линия и генератори на онлайн времева линия.

 • Шаблони и работни листове за хронология за печат: Намерете широк набор от празни шаблони за хронология и работни листове, налични онлайн.

 • Препоръчани книги и образователни уебсайтове за по-нататъшно изследване: Насърчете учениците да изследват исторически времеви линии, биографии и интерактивни уебсайтове, за да задълбочат разбирането си за конкретни теми или периоди.


Съвети за създаване на работен лист, който работи за междудисциплинарно изучаване

Определете целта и обхвата

 • Определете фокуса, независимо дали става въпрос за исторически събития, училищни проекти или процес на стратегическо планиране.
 • Идентифицирайте основните събития или етапи, които трябва да бъдат включени.
 • Решете дали ще следва хронологичен ред или ще се фокусира върху конкретни теми или категории.

Изберете подходящ шаблон или създайте празна времева линия

 • Обмислете използването на хоризонтална празна времева линия или хоризонтална лентова диаграма като основа за вашия работен лист.
 • Разгледайте инструментите за създаване на хронология или използвайте безплатни шаблони за хронология, достъпни онлайн.
 • Уверете се, че избраният шаблон включва адаптивни елементи, за да се приведе в съответствие със специфичните изисквания на вашия проект.

Организирайте хронологията

 • Започнете, като предоставите преглед на проекта или темата в началото на времевата линия.
 • Добавете важни неща или етапи, като се уверите, че са поставени в правилния им хронологичен ред.
 • Използвайте ясни етикети или надписи, за да идентифицирате всяко събитие или етап.

Персонализиране и подобряване

 • Приспособете графика, за да отговаря на интердисциплинарното изследване, като включите подходяща информация от различни теми.
 • Добавете конкретни подробности, като дати, описания или изображения, за да обогатите разбирането на всяко събитие или етап.
 • Помислете за цветно кодиране или използване на различни символи, за да разграничите събитията или да подчертаете връзките между дисциплините.

Предоставете примери и ресурси

 • Включете пример или два в работния лист, за да насочите децата как да попълват информацията ефективно.
 • Предложете допълнителни ресурси, като справочници, уебсайтове или първични източници, за да могат учениците да проведат по-нататъшни изследвания на конкретни събития.

Насърчавайте анализирането и обобщаването

 • Подканете класа да анализира и обобщи истории или информация, свързана с всяко събитие.
 • Насърчавайте критичното мислене, като задавате въпроси, които насърчават връзките и сравненията между различни събития или дисциплини.

Използвайте в междудисциплинарни проекти

 • Интегрирайте работния лист в междудисциплинарни проекти, позволявайки на учениците да изследват връзките и пресечните точки между различни предмети.
 • Наблегнете на аспекта на управлението на проекта, като включите сроковете в планирането и проследяването на напредъка на проекта.

Не забравяйте, че когато създавате работен лист за междудисциплинарно обучение, фокусът трябва да бъде върху улесняването на цялостното разбиране на предмета, като същевременно насърчава критичното мислене и връзките между различни дисциплини. Проучването на идеи за проекти отваря свят от творчески възможности, позволявайки на учениците да се впуснат в исторически епохи, научни пробиви или културни движения и да покажат знанията си чрез завладяващи визуални графики.

Още повече Storyboard That ресурси


Как да Направите Работен Лист с Времева Линия

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!Честито създаване!


Често Задавани Въпроси Относно Работните Листове за Време

Каква е разликата между график и график?

Въпреки че и двете включват организиране на събития, времевата линия обикновено се фокусира върху хронологичния ред на исторически събития или етапи, докато графикът е по-подробен план, който очертава конкретни дейности и техните разпределени времеви рамки в рамките на проект или задача.

Как мога да създам работен лист с времева линия, който да привлича различни стилове на учене?

За да се погрижите за различните стилове на учене, включете визуални елементи като изображения или икони за визуални учащи, осигурете място за писмени описания за вербални учащи и насърчете практически дейности, при които децата могат физически да организират събития за кинестетични учащи. Адаптирането на шаблона към различни стилове на учене подобрява ангажираността и разбирането.

Могат ли работните листове с хронологията да се използват за обобщаване на истории или литература?

Абсолютно! Тези работни листове могат да се използват за обобщаване на истории или литература чрез подчертаване на ключови моменти от сюжета или развитие на героите в хронологичен ред. Децата могат да идентифицират основните сюжетни дъги и да визуализират как те се развиват в целия разказ.

Какви са някои от начините за оценка дали работните листове са ефективни при обучението на учениците как да създават времева линия на проекта?

За да оцените ефективността на работния лист при преподаване на създаване на времева линия на проект:

 • Наблюдавайте ангажираността и разбирането на учениците.
 • Прегледайте попълнените работни листове за точност и организация.
 • Използвайте партньорска и самооценка за размисъл и обратна връзка.
 • Оценете презентациите на проекти и защитата на сроковете.
 • Оценете изпълнението на задачите по проекта.
 • Съберете обратна връзка от учениците за подобрение.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/времеви-линии-работни-листове
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ