Търсене
 • Търсене
 • Моите Разказвачи
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/работни-листове-за-структура-на-нехудожествен-текст

Персонализиране на Шаблон за Текстова Структура на Нехудожествена Литература


Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!nonfiction-text-structure

Проучване на работни листове за структура на нехудожествен текст

Нехудожествените текстове играят решаваща роля за разширяване на знанията на читателите и подобряване на техните умения за разбиране при четене. Разбирането на различните текстови оформления, използвани в информационните текстове, е от съществено значение за ефективното четене и анализ.

Какво представлява структурата на нехудожествения текст?

Те се отнасят до различните организационни модели или рамки, използвани от авторите за представяне на информация във фактически или информативни текстове. Тези формати служат като рамки за организиране и представяне на идеи, като помагат на читателите да разберат съдържанието по-ефективно. Обичайните текстови формати за нехудожествена литература включват хронологичен ред, причина и следствие, сравнение и контраст, проблем и решение, описание и основна идея с поддържащи подробности. Всяка структура има свои собствени отличителни черти, като последователността на събитията в хронологичен ред, изследване на връзките между действията и последствията в причината и следствието или идентифицирането на прилики и разлики при сравнение и контраст.

Значението на структурите на нехудожествения текст

Текстовите структури на нехудожествената литература служат като организационни рамки, които помагат при разбирането и анализа на информационните текстове. Като разбират как е организирана информацията, учениците могат да извличат ключови идеи, да идентифицират основните понятия и да анализират по-ефективно поддържащите подробности. Това умение е от решаващо значение за академичния успех по различни предмети. В добре проектиран урок за текстова структура децата се впускат в пътуване, за да изследват основните принципи на организиране на информация в нехудожествени текстове. Чрез увлекателни дейности и внимателен анализ на различни писмени произведения, читателите развиват по-задълбочено разбиране за това как авторите използват различни текстови структури, за да предадат ефективно идеи и да подобрят разбирането.

Подобряване на разбирането: Текстовите структури служат като организационни рамки, които помагат на учениците да разберат и запазят информация. Чрез разпознаване на моделите и връзките между идеите, учениците могат да извличат ключова информация, да идентифицират основните идеи и да анализират по-ефективно подкрепящите ги подробности.

Създаване на връзки: Те улесняват процеса на създаване на връзки в текста. Те помагат да се установят причинно-следствени връзки, да се направят сравнения между различни теми и да се идентифицират модели и тенденции.

Често срещани типове текстови структури в нехудожествената литература

Нехудожествените текстове използват различни организационни модели за представяне на информация. Някои често срещани примери включват:

 • Хронологичен ред: В тази структура информацията е представена в последователен или базиран на време ред. Ще проучим как това помага на читателите да разберат развитието на събитията и историческите разкази. Работните листове за последователен/хронологичен ред се фокусират върху последователната структура на текста, изисквайки от учениците да организират информация или събития по логичен начин, базиран на времето.

 • Причина и следствие: Тази структура обяснява причините (причините) зад определени събития или явления и произтичащите от тях последствия (ефекти).

 • Сравнение и контраст: Тази структура се фокусира върху подчертаването на приликите и разликите между два или повече предмета. Чрез анализиране на сравнителни формати децата развиват умения за критично мислене и придобиват по-задълбочено разбиране на разглежданите теми.

 • Проблем и решение: В тази структура авторите представят проблем или проблем и предоставят едно или повече възможни решения.
 • Описателна структура: Тази структура използва описателен език и сетивни детайли, за да предостави на читателите живо и завладяващо изживяване. Работните листове с описателна структура се концентрират върху описателната текстова структура, където учениците използват сетивни детайли и описателен език, за да предадат ярък образ или преживяване.

 • Последователност/структура на процеса: Тази структура представя информацията стъпка по стъпка или в определен ред, за да обясни процес или процедура. Работни листове с последователен/хронологичен ред Работните листове се фокусират върху структурата на текста с последователен или хронологичен ред, изисквайки от учениците да организират информация или събития в логическа последователност, базирана на времето.

 • Основна идея и поддържащи подробности: Тази структура подчертава централна идея или основна концепция, подкрепени от подходящи факти или подробности. Ще проучим как идентифицирането на основната идея и поддържащите детайли подобрява цялостното разбиране на текст от учениците. Работните листове с основна идея и поддържащи подробности са съсредоточени около основната идея и текстовата структура на поддържащите подробности, където учениците идентифицират основната концепция и разпознават съответната подкрепяща информация.

 • Обърната пирамида: Пример може да се види в обърнатата пирамида, където първо е представена най-важната информация, последвана от подкрепящи подробности. Той дава приоритет на кратки и въздействащи съобщения, като предоставя първо най-важната информация.

За да засилят разбирането, преподавателите могат да използват работен лист с информационна структура на текста, който предоставя практика и насоки за идентифициране и анализиране на организационните модели на нехудожествени текстове.

Преподаване на нехудожествени текстови структури

Ангажиращите уроци са от съществено значение за въвеждането и затвърждаването на структурите на нехудожествените текстове в класната стая на началните класове. Тези планове за уроци могат да включват различни дейности, дискусии и практически упражнения, за да помогнат за разбирането и идентифицирането на различни събития. Ето някои важни аспекти, които трябва да включите, когато преподавате този модул:

 • Графичен организатор: Използването на визуални инструменти като графични организатори може да помогне при организирането на мислите. Ще представим различни видове графични организатори, съобразени с всяка текстова структура, предоставяйки на вашия клас визуална рамка за разбиране.
 • Закрепваща диаграма: Закрепващите диаграми на структурата на нехудожествения текст укрепват разбирането на учениците за различни текстови структури на нехудожествена литература и служат като непрекъснато напомняне за ключовите понятия.
 • Кратки пасажи и работни листове: Ние ще предоставим безплатни ресурси като кратки пасажи и придружаващи работни листове, за да практикувате идентифициране на текстови структури. Тези ресурси ще дадат възможност на децата да прилагат знанията си и да затвърдят разбирането си.
 • Включване на текстови характеристики: Ще проучим как нехудожествените текстови характеристики, като заглавия, подзаглавия, удебелен текст и надписи, могат да помогнат при идентифицирането на текстови структури.

Съвети за планиране на работен лист със структура на нехудожествен текст

 1. Определете структурата на текста: Изберете конкретна структура на нехудожествения текст, като хронологичен ред, причина и следствие или сравнение и контраст, за работния лист със структурата на нехудожествения текст.
 2. Изберете пасаж за нехудожествена литература: Намерете подходящ пасаж за нехудожествена литература, който съдържа избраните текстови структури. Уверете се, че е в съответствие с целите на обучението и е подходящо за горната класна стая на началното училище.
 3. Идентифицирайте структурните елементи: Анализирайте пасажа, за да идентифицирате ключовите структурни елементи, които отразяват избраната текстова структура, включително сигнални думи, специфични организационни модели или други текстови улики.
 4. Създайте насочващи въпроси: Разработете насочващи въпроси, които подтикват учениците да анализират пасажа и да идентифицират структурата на текста. Например "Как е организирана информацията в този пасаж?" или "Какви сигнални думи показват използваната текстова структура?"
 5. Осигуряване на въпроси с избираем отговор или попълване на празното място: Изработвайте въпроси с избираем отговор или попълване на празното място, свързани със съдържанието на пасажа и структурата на текста. Например, "Кое от следните най-добре описва структурата на текста, използвана в пасажа?" или "Попълнете празното място: Текстовата структура, използвана в този пасаж, е ________."
 6. Дизайн на графични организатори или диаграми: Включете графични организатори или диаграми, които визуално представят избраната текстова структура. Например, създайте блок-схема за хронологичен ред или диаграма на Вен за сравнение и контраст. Тези визуализации помагат на учениците да разберат и анализират организацията на информацията.
 7. Включете дейности за разширяване: Добавете дейности за разширяване, които позволяват на обучаемите да практикуват независимо прилагане на идентифицираната текстова структура. Осигурете допълнителни кратки пасажи или примери, където учениците могат да идентифицират и анализират структурата на текста.
 8. Осигурете ключ за отговор или обяснения: Включете ключ за отговор или подробни обяснения за въпросите и дейностите в работния лист. Това помага на децата да оценят сами своето разбиране и дава яснота относно правилното тълкуване на структурата на текста.
 9. Помислете за форматиране и оформление: Уверете се, че работният лист е добре форматиран и визуално привлекателен. Използвайте ясни заглавия, подходящи шрифтове и последователно форматиране. Помислете за включване на хартиени елементи на закотвена диаграма или текстови функции, за да подобрите разбирането.
 10. Преглед и редактиране: Прегледайте работния лист за яснота, точност и уместност за целевото ниво на оценка. Направете всички необходими ревизии, за да подобрите качеството му и да се уверите, че е в съответствие с целите.

Още Storyboardthat и безплатни разпечатки


Как да Направите Работен Лист със Структура на Нехудожествен Текст

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!Честито създаване!


Често Задавани Въпроси Относно Структурата на Документалния Текст

Има ли конкретни ключови думи или сигнални думи, които показват различни текстови структури?

Ключовите и сигналните думи могат да служат като ценни индикатори за различни текстови структури в нехудожествената литература. Например, когато срещате хронологичен ред, думи като „първо“, „следващо“, „след това“ и „накрая“ предоставят последователна времева линия на събитията. Причинно-следствените структури често се сигнализират с думи като "защото", "тъй като" и "в резултат", подчертавайки връзката между действията и последствията. Структурите за сравнение и контраст могат да бъдат идентифицирани чрез думи като "подобно", "от друга страна" и "за разлика", които подчертават приликите и разликите между субектите. Структурите на проблемите и решенията съдържат ключови думи като „проблем“, „решение“ и „разрешаване“, като се фокусират върху справянето с предизвикателствата. Описателните структури включват описателни прилагателни, сетивни детайли и ярък език, за да нарисуват ясна картина. Последователността или структурите на процеса се обозначават с думи като "първа", "втора", "стъпка" и "инструкции", очертаващи конкретен ред от действия. И накрая, структурите на основната идея и поддържащите детайли се характеризират с ключови думи като „основно“, „подкрепящи доказателства“ и „освен това“, подчертаващи централната концепция и придружаващата подкрепяща информация. Въпреки че тези ключови думи предоставят ценни улики, от съществено значение е да се вземе предвид цялостната организация и поток на текста, за да се определи точно използваната конкретна текстова структура.

Можете ли да предоставите примери за нехудожествени текстови структури в реални контексти?

Текстовите структури на нехудожествена литература се използват широко в реални контексти за организиране и представяне на информация ефективно. Вестниците и новинарските статии използват структурата на обърнатата пирамида, започвайки с най-важната информация и постепенно предоставяйки допълнителни подробности. Хронологичният ред често се използва за представяне на събития във формат на времева линия. Структурите за проблеми и решения се използват за справяне с обществени проблеми и предлагане на потенциални решения. В учебниците и образователните материали заглавията и подзаглавията помагат при организирането на съдържанието, докато структурите на основната идея и поддържащите детайли подчертават ключови концепции с подкрепящи факти и примери. Причинно-следствените структури помагат да се обяснят връзките между различни идеи или явления. Ръководствата с инструкции и наръчниците с инструкции използват последователност или структури на процеси, разбивайки сложните процедури на инструкции стъпка по стъпка. Чрез разпознаване и разбиране на тези текстови структури, читателите могат да навигират и разбират нехудожествени текстове по-ефективно в контекст на реалния свят.

Как функциите на текста като заглавия, подзаглавия и надписи са свързани с текстовите структури?

Текстови функции като заглавия, подзаглавия и надписи играят важна роля в поддържането и подобряването на текстовите структури. Заглавията предоставят визуализация или общ преглед на основните теми или раздели в текста. Те помагат на читателите да навигират в съдържанието и да идентифицират организацията на информацията. Подзаглавията допълнително разбиват текста на по-малки, по-специфични раздели, което позволява на читателите да намерят конкретни подробности или подтеми. И заглавията, и подзаглавията допринасят за цялостната структура, като предоставят ясни указателни табели и насочват читателите през текста. Надписите, от друга страна, предоставят кратки описания или обяснения за придружаващи визуални елементи като изображения или графики. Те помагат за укрепване на основните идеи или ключови детайли, свързани с визуалното съдържание, като добавят още едно ниво на разбиране към текста.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/работни-листове-за-структура-на-нехудожествен-текст
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ