Social Stories - Moving to a New House

עודכן: 2/26/2019
Social Stories - Moving to a New House
לוח סיפור זה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
Social Story Transitions Lesson Plans

סיפורים חברתיים עבור מעברים ואירועים בלתי צפויים

מאת נטשה לופיאני

אנשים עם הפרעת ספקטרום אוטיזם (ASD), יחד עם אבחנות רבות אחרות, משגשגים בשגרה ובמבנה. שיגרה לא תמיד אפשרית. לפעמים מתרחש מעבר או אירוע לא צפוי ומשנה שיגרה. שילוב סיפורים חברתיים על מעברים קרובים ואירועים בלתי צפויים יכול לעזור להכין את התלמידים ולהפחית חרדה לשינוי.


בדוק כמה מאמרים חינוכיים אחרים שלנו!


תיאור Storyboard

Special Ed Social Stories for Transitions. Create your own social stories!

טקסט Storyboard

  • Johnny currently lives in a townhouse.
  • Soon Johnny and his family will be moving to a new house.
  • This will be Johnny's new bedroom.
  • The new house will have a yard, with swings too!