https://www.storyboardthat.com/cs/create/souhrnné-syntetické-pracovní-listy

Přizpůsobte si Šablony Shrnutí a Syntézy


Pokud to přiřadíte svým studentům, zkopírujte si list do svého účtu a uložte. Při vytváření úkolu jej jednoduše vyberte jako šablonu!Souhrnný Pracovní List k Syntéze | Souhrnné Šablony

Co je souhrnný/syntetický pracovní list?

V dnešním světě jsme obklopeni ohromným množstvím informací. Ať už se jedná o zpravodajské články, akademické časopisy nebo příspěvky na sociálních sítích, jsme neustále bombardováni informacemi, které musíme strávit a dát jim smysl. Zde vstupuje do hry syntéza informací. Co je tedy syntéza informací? Je to proces kombinování více zdrojů informací za účelem vytvoření nového chápání tématu. Je to důležitá dovednost, která může studentům pomoci zlepšit jejich porozumění čtení a schopnosti kritického myšlení.

Jedním z účinných způsobů, jak naučit studenty, jak syntetizovat informace, je používání pracovních listů. Naše pracovní listy žádají studenty, aby parafrázovali klíčové informace, analyzovali důležitost těchto informací a syntetizovali nebo vyvodili závěr o těchto informacích. Souhrn se zabývá jedním textem, zatímco syntéza je odpovědí na více textů. Tyto pracovní listy pomáhají rozlišovat mezi těmito dvěma a učí se, jak efektivně používat jednotlivé techniky. Souhrnná analýza a pracovní listy syntetizující informace jsou navrženy tak, aby studentům pomohly identifikovat hlavní myšlenky textu a zhustit je do stručného shrnutí. Syntézní pracovní listy na druhé straně vyžadují, aby studenti analyzovali více zdrojů informací a syntetizovali je do nového, soudržného chápání tématu.

Proč jsou důležité a jak je nejlépe využít?

Souhrnná syntéza čerpá z více než jednoho zdroje informací, aby je analyzovala a dospěla k závěru. Tyto úkoly lze použít k vytváření recenzí literatury, článků nebo hodnocení zdrojů. Mohou být také použity v syntetických dokumentech, kde spisovatelé musí psát na jedno téma a přitom čerpat z široké škály zdrojů.

Řekněme například, že vaše třída čte tři různé články o výhodách cvičení. Souhrnný pracovní list je může požádat, aby identifikovali hlavní přínosy uvedené v každém článku a napsali stručné shrnutí každého z nich. Syntetický pracovní list je na druhé straně může požádat, aby analyzovali informace ze všech tří článků a syntetizovali nové chápání výhod cvičení s přihlédnutím ke všem třem perspektivám.

Souhrn vs. syntéza

To jsou dvě důležité dovednosti, které si studenti potřebují rozvíjet, aby mohli efektivně porozumět a analyzovat informace. Rozdíl mezi syntézou a shrnutím je jemnější než jeho hlavní podobnost, která spočívá v tom, že oba zahrnují kondenzaci informací do stručnější formy. Mezi těmito dvěma jsou důležité rozdíly.

Představte si například, že čtete článek o změně klimatu. Shrnutí článku by mohlo říkat:

"Tento článek pojednává o dopadech změny klimatu na povětrnostní vzorce a hladiny moří. Tvrdí, že za tyto změny je z velké části zodpovědná lidská činnost a že je třeba naléhavě jednat, aby se zmírnily dopady změny klimatu na životní prostředí a společnost."

Stručně a přímočaře vystihuje klíčové body článku.

Syntéza na druhé straně zahrnuje převzetí více částí informací a jejich spojení do nového a originálního celku. Je to způsob, jak vytvořit spojení mezi různými zdroji informací a vytvořit z nich něco nového a jedinečného. Syntézu lze nalézt v široké škále kontextů, od akademických výzkumných prací po kreativní psaní, a často se používá jako způsob rozvoje nových poznatků nebo nápadů. Níže uvedené příklady ilustrují rozdíly.

Shrnutí versus příklad syntézy

Představte si například, že zkoumáte vliv sociálních sítí na duševní zdraví. Můžete si přečíst několik studií, které zkoumají různé aspekty tohoto tématu, jako jsou účinky sociálních médií na sebevědomí, vztah mezi používáním sociálních médií a depresí a dopad sociálních médií na spánkové vzorce. Prostřednictvím syntézy můžete tyto různé informace zkombinovat, abyste získali nové chápání tématu, jako například v příkladu níže:

"Sociální média mají komplexní vztah k duševnímu zdraví, přičemž studie ukazují, že mohou ovlivnit sebevědomí, přispět k depresi a narušit spánkové vzorce. I když neexistuje jasný konsenzus o celkovém dopadu sociálních médií na duševní zdraví, je to je jasné, že je to téma, které vyžaduje další výzkum a pozornost.“

Tato syntéza kombinuje více informací, aby vytvořila nové a jemné chápání tématu a zahrnuje poznatky z více zdrojů.

Obě jsou důležité dovednosti, které si studenti potřebují rozvíjet, aby mohli efektivně porozumět a analyzovat informace. Obě dovednosti jsou cenné v široké škále kontextů, od akademického výzkumu po každodenní život, a mohou studentům pomoci lépe porozumět složitým myšlenkám a konceptům.

Vytvoření úspěšného plánu lekce

Chcete-li vytvořit úspěšný plán lekce, je důležité začít s jasnými učebními cíli. Tyto cíle by měly nastínit, co budou studenti schopni dělat na konci lekce, například: "Studenti budou schopni rozlišovat mezi shrnutím a syntézou a efektivně aplikovat každou techniku."

Jakmile jsou stanoveny vzdělávací cíle, můžete začít plánovat aktivity, které studentům pomohou těchto cílů dosáhnout. Jedním z účinných způsobů výuky syntézy je použití grafických organizérů, které studentům pomáhají uspořádat si myšlenky a analyzovat různé zdroje informací. Například Vennův diagram lze použít k porovnání a kontrastu informací ze dvou různých zdrojů. T-graf lze použít k porovnání a kontrastu dvou různých pohledů na téma.

Je také důležité zahrnout do plánu lekce různé primární zdroje. Primární zdroje, jako jsou originální dokumenty nebo zprávy z první ruky, mohou studentům poskytnout hlubší porozumění tématu a umožnit jim vytvořit si vlastní názory.

Nakonec je důležité poskytnout dětem analytické pracovní listy, které jim pomohou aplikovat techniky, které se naučily. Tyto pracovní listy by měly studenty požádat, aby analyzovali text a identifikovali hlavní myšlenky, podpůrné detaily a jakékoli předsudky nebo předpoklady v textu.

Na internetu je k dispozici mnoho bezplatných shrnujících a syntetizujících informačních listů, které mohou učitelům pomoci vytvořit efektivní a podrobné plány hodin. Tyto pracovní listy lze upravit tak, aby vyhovovaly potřebám každé třídy a lze je použít k posílení dovedností, které byly ve třídě vyučovány.

Závěrem lze říci, že syntéza informací je důležitou dovedností, která dětem může pomoci stát se lepšími čtenáři a kritickými mysliteli. Pomocí pracovních listů, grafických organizátorů, primárních zdrojů a analytických pracovních listů mohou učitelé vytvářet efektivní plány hodin, které naučí jejich třídu, jak syntetizovat informace z více zdrojů a vytvořit nové chápání tématu.

Plánování pracovního listu

  1. Identifikujte text nebo téma: Vyberte text nebo téma, které má vaše třída shrnout nebo syntetizovat.
  2. Určete účel: Rozhodněte se o účelu listu. Je to kontrola porozumění nebo podpora kritického myšlení a analýzy?
  3. Identifikujte hlavní myšlenky: Identifikujte hlavní myšlenky nebo témata textu nebo tématu. To vám pomůže vytvořit výzvy nebo otázky pro pracovní list.
  4. Určení formátu: Rozhodněte se o formátu. Bude to písemná odpověď nebo vizuální reprezentace, jako je storyboard nebo myšlenková mapa?
  5. Vytváření výzev nebo otázek: Vytvářejte výzvy nebo otázky, které studenty vedou při shrnutí nebo syntéze informací. Ty by měly být jasné a stručné a měly by podporovat kritické myšlení a analýzu.
  6. Poskytněte lešení: Poskytněte lešení pro studenty, kteří mohou potřebovat další podporu. To může zahrnovat použití grafických organizátorů syntézy, spouštěčů vět nebo rámců vět.
  7. Revize a úpravy: Zkontrolujte a upravte podle potřeby. Ujistěte se, že výzvy nebo otázky jsou jasné a že je formát vhodný pro daný úkol.
  8. Použití jako výukový nástroj: Použijte pracovní list jako výukový nástroj k posílení důležitých pojmů a dovedností. Poskytněte studentům zpětnou vazbu a použijte jejich odpovědi jako vodítko pro budoucí výuku.

Dodržováním těchto kroků můžete vytvořit efektivní pracovní listy, které zaujmou a vyzvou vaše studenty a zároveň podpoří jejich učení.


Jak Vytvořit Souhrnný a Syntetický Pracovní List

1

Vyberte Jednu z Předpřipravených Šablon

Na výběr máme spoustu šablon. Pro inspiraci se podívejte na náš příklad!

2

Klikněte na "Kopírovat šablonu"

Jakmile to uděláte, budete přesměrováni na tvůrce scénáře.

3

Pojmenujte Svůj Pracovní List!

Nezapomeňte to nazvat nějak související s tématem, abyste to v budoucnu snadno našli.

4

Upravte Svůj Pracovní List

Zde zahrnete pokyny, konkrétní otázky a obrázky a provedete jakékoli estetické změny, které byste chtěli. Možnosti jsou nekonečné!

5

Klikněte na "Uložit a ukončit"

Až budete s pracovním listem hotovi, kliknutím na toto tlačítko v pravém dolním rohu opustíte scénář.

6

Další Kroky

Odtud můžete tisknout, stahovat jako PDF, připojovat k úkolu a používat digitálně a mnoho dalšího!


Ještě více Storyboard That Resources a Free PrintablesŠťastné vytváření!


Často Kladené Otázky o Souhrnných a Syntetických Pracovních Listech

Co je to syntetizovat informace a jaký je rozdíl mezi syntézou a shrnutím?

Syntetizace informací zahrnuje kombinování více zdrojů za účelem vytvoření nového, integrovaného porozumění. Jde nad rámec shrnutí tím, že analyzujeme každý zdroj a spojujeme body, abychom vytvořili něco nového. Klíčový rozdíl mezi těmito dvěma je v tom, že syntéza vytváří něco nového kombinací informací z více zdrojů, zatímco souhrn zhušťuje informace z jednoho zdroje do stručného prohlášení.

Jak lze ve třídě používat souhrnné a syntetické pracovní listy?

Tyto pracovní listy jsou cennými nástroji pro podporu učení studentů. Mohou zlepšit porozumění čtenému textu, rozvíjet dovednosti kritického myšlení, posílit učební cíle a posoudit porozumění studentů. Identifikací hlavních myšlenek textu a syntézou informací z více zdrojů mohou studenti vytvořit nové chápání tématu a podložit své argumenty důkazy. Pracovní listy lze upravit tak, aby vyhovovaly potřebám různých studentů a jsou účinné pro podporu učení napříč různými styly učení.

Jaké jsou výhody používání scénářů k výuce shrnutí a syntézy?

Storyboardy nabízejí několik výhod pro výuku. Poskytují vizuální reprezentace, které napomáhají porozumění a zapamatování klíčových pojmů, zapojují studenty kreativně, umožňují syntézu z více zdrojů, rozvíjejí dovednosti kritického myšlení a podporují spolupráci mezi studenty. Storyboards nabízejí vzrušující a poutavé prostředí ve třídě, které může podporovat učení studentů a může být přizpůsobeno různým vzdělávacím preferencím.

Ve kterých akademických předmětech může být použití souhrnných a syntetických pracovních listů a storyboardů přínosné?

Tyto pracovní listy a scénáře lze použít v různých předmětech ke zlepšení dovedností studentů kritického myšlení a porozumění složitým konceptům. Příklady zahrnují ELA, kde mohou studenti shrnout romány a články, sociální studia, kde mohou studenti syntetizovat informace z primárních a sekundárních zdrojů, vědu, kde mohou studenti vizualizovat data k identifikaci vzorů, a matematiku, kde mohou studenti vytvářet vizuální reprezentace slovních úloh.

Zobrazit všechny šablony pracovních listů!
Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/create/souhrnné-syntetické-pracovní-listy
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA