Search
 • Search
 • My Storyboards

กัมมันตรังสี

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
กัมมันตรังสี
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • สวัสดี เรา อองตวน อองรี แบ็กเกอเรล
 • สวัสดี เรา ปีแอร์ กูรี
 • เราค้นพบว่า รังสีน่าจะแผ่ออกมาจากธาตุยูเรเนียม
 • เราค้นพบว่า ธาตุพอโลเนียมและเรเดียม ก็แผ่รังสีได้
 • วันนี้อาจารย์ทั้งสองจะมาสอนเรื่องกันมันตรังสีกันนะครับ
 • กัมมันตภาพรังสี ปรากฎที่ภาพ แผ่รังสีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงภายใน นิวเคลียส ของไอโซโทปที่ไม่เสถียร
 • และไอโซโทปที่แผ่รังสีอย่างต่อเนื่องหรือเรียกว่า ไอโซโทปกัมมันตรังสี | สารกัมมันตรังสี
 • ธาตุที่ทุกไอโซโทปเป็นไอโซโทปกัมมันตรังสี เรียกว่า ธาตุกัมมันตรงสี
 • สลายตัวได้ง่ายเพราะโปรตอนกับนิวตรอนห่างกัน มีมวลมากกว่า 200 มีสมบัติในการแผ่รังสี
 • 
 • การสมดุลของนิวเคลียสคือ สมาการในการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียสต้องมีผลรวมอนุภาคมูลฐาน,ประจุ เท่ากันทั้งคู่
 • การแผ่รังสีมี 3 แบบคือ รังสีแอลฟา รังสีเบลต้า และรังสีแกมมา
 • การสลายตัว เนื่องจากนิวเคลียสมีนิวตรอนและโปรตอนกันมากจะทำให้ไม่เสถียร
 • แถบเสถียรถาพคืออะไรนักเรียนรู้ไหมคะ?
 • แถบเสถียรภาพคือ เลขอะตอมที่มากกว่า 83 จะไม่เสถียร ธาตุที่ออกห่างจากเส้นสโลปจะเสถียรลดลงและนิวตรอนมากกว่าโปรตรอน
 • ปฏิกิริยาของนิวเคลียร์คือ การเปลี่ยนแปลงในนิวเคลียสของไอโซโทปกัมมันตรังสี
 • ฟิชชัน เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2482 คือกระบวนการของนิวเคลียสของไอโซโทปธาตุหนัก แตกตัวเป็นไอโซโทปธาตุเบากว่านิวตรอน
 • ฟิวชั่น คือกระบวนการของนิวเคลียสของ 2 ธาตุเบา รวมกันเป็นนิวเคลียสใหม่ที่มีมวลสูง เกิดบนพระอาทิตย์
 • หมายถึง ระยะเวลาที่นิวเคลียส สลายตัวจนเหลือครึ่งนึง
 • ครึ่งชีวิต คือ อัตราการสลายตัวของไอโซโทปกัมมันตรังสี แทนด้วย +1/2
 • แล้ววันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องอะไรนะ
 • แล้ววันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องอะไรนะ
 • การแผ่รังสีมี 3 แบบคือ รังสีแอลฟา รังสีเบลต้า และรังสีแกมมา
 • ฟิวชั่น คือกระบวนการของนิวเคลียส 2 ธาตุเบารวมกันเป็นนิวเคลียสใหม่ที่มีมวลสูง และเกิดบนพระอาทิตย์
 • ปฏิกริยานิวเคลียร์ คือ การเปลี่ยนแปลงในนิวเคลียสของไอโซโทปกัมมันตรังสี
 • แล้ววันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องอะไรนะ
Over 30 Million Storyboards Created