Search
 • Search
 • My Storyboards

katkat

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
katkat
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Nagpalinga-linga si Mang Simon at upang makita ang Tanggapan ng Punung-guro.
 • Nasaan kaya dito ang Tanggapan ng Punung-guro?
 • Ang laki talaga. Parang maliligaw ata ako rito.
 • Halika at makikipag-usap muna ako sa punung-guro.
 • Nang makita ang babalang nakasabit sa may pintuan ng Tanggapan ngPunung-guro ay kinawit sa bisig si Iloy.
 • Pasukan na naman!
 • Opo Tay.
 • SALI NA!
 • Tingnan mo, mukhang bagong mag-aaral.
 • Tanggapan ng Punung-guro
 • Ano na naman kayang iniisip nito?
 • Maaaring ang lalong pinakamaikling kurso ang kaniyang kunin. Iyan aybatay sa kung ano ang gusto ninyong kalabasan niya. Kung ang nais ninyo aymagpatubo ng isang mayabong na punong akasya, gugugol kayo ng puu-puung taon,subalit ang kakailanganin ninyo ay ilang buwan lamang upang makapaghalaman kayong isang kalabasa.
 • Magandang umaga po naman. Maupo ho kayo.
 • Punung-guro
 • Magandang umaga po sa kanila.
 • Pumasok ang mag-ama sa Tanggapan ng Punung-guro at magaling itong binati.
 • Katatapos pa po lamang niya ng elementarya sa aming nayon noong nakaraang Marso.
 • E, ibig ko po sanang ipasok ang aking anak dito sa inyong paaralan.
 • Punung-guro
 • Ano po ang maipaglilingkod ko sa kanila?
 • A, opo. Sa ano po namang baitang?
 • Ngunit… ibig ko po sanag malaman kung maaaring ang kunin na lamang niyaay isang maikli-ikling kurso ukol sa isang tanging karunungan upang siya’ymakatapos agad, maaari po ba?
 • Punung-guro
 • Kung gayon po’y sa unang taon ng haiskul, ano po?
 • Aba, opo.
 • Napaisip si Mang Simon sa kaisipang ipinahayag sa kanya ng punung-guro ukol sa kinabukasan ni Iloy.
 • 
Over 30 Million Storyboards Created