FILIPINO COMIC STRIP 1

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
FILIPINO COMIC STRIP 1
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Isang taong mayaman ang may katiwala
 • Ang hindi matapat na katiwala ay pinuri ng panginoon sapagkat siya ay gumawang may katusuhan. Ito ay sapagkat ang mga tao sa kapanahunang ito, sa sarili nilang lahi, ay higit na tuso kaysa sa mga tao ng liwanag.
 • Ano ang gagawin ko? Inaalis na ng panginoon ang aking pagiging katiwala. Hindi na ako makakapaghukay, nahihiya naman akong mamalimos
 • Ano itong naririnig ko patungkol sa iyo? Magbigay ka ng sulit sa iyong pagiging katiwala dahil hindi ka na maaaring maging katiwala.
 • Walang lingkod na makakapaglingkod sa dalawang panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang isa o kaya magtatapat siya sa isa at mamumuhi sa isa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan.
 • Kunin mo ang listahan ng utang mo. Maupo ka kaagad at ang isulat mo ay limampu
 • Magkano ang utang mo sa aking panginoon?
 • Isandaang bariles ng langis
 • Ikaw, magkano ang utang mo?
 • Kunin mo ang listahan ng utang mo at ang isulat mo ay walumpu
 • Isandaang malalaking sukat ng trigo
Over 30 Million Storyboards Created