Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

 • “Sandali! Sandali! Huwag mong isipin iyan,” pakiusap ng tigre. “Huwag kang mag-alala,pangako hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako, tulungan mo ako. Kapag ako aynakalabas dito tatanawin kong malaking utang na loob!”
 • “Pakiusap! Tulungan mo akong makalabas dito,”pagmamakaawa ng tigre. “Kung tutulungan mo ako, hindi kita makalilimutanhabambuhay.”
 • “O, anong masasabi mo doon?” Tanong ng tigre habang nananakam at nginungusuanang lalaki.Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka, “Hintay! Hintay!” pakiusap ng lalaki. “Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol.” Sumang-ayon ang tigre at ipnaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawaang opinyon ng baka.
 • “Tingnan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyongkamatayan!” Wika ng tigre habang bumubuwelo upang sakmalin ang lalaki.Alam na ng lalaki na ito na nga ang kanyang katapusan. Nang biglang dumating anglumulukso-luksong kuneho.
 • “Sandali!” hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraanmo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob?” sumbat ng lalaki sa tigre.
 • Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre anglalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki.
 • “Sa ganang akin, walang duda sa kung ano ang dapat gawin,” wika ng baka sa tigre, “dapat mo siyang kainin! Tingnan mo, mula nang kami ay maisilang naglilingkod nakami sa mga tao. Kaming mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin.Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit, ano ang ginagawa nilakapag kami ay tumanda na...pinapatay kami at ginagawang pagkain! Ginagamit nilaang aming balat sa paggawa ng kung anu-anong bagay. Kaya huwag mo akongtanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong iyan.”
 • Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng Pino ang nangyari. “Anong alam ng tao sapagtanaw ng utang na loob?” tanong ng puno ng Pino. “Bakitang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mgatahanan at maluto ang inyong pagkain? Mga taon ang ibinibilang namin upang lumaki.Kapag kami’y malaki na pinuputol ninyo kami. Ginagamit ninyo kami sa pagtatayo nginyong mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin anghumukay ng butas na iyan. Utang na loob! Huwag ka nang mag dalawang isip, Tigre.Sige pawiin mo ang iyong gutom.”
 • Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigrengnaghahanap ng pagkain sa gubat.
 • Kinabukasan, mulingsumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom nagutom at hapong-hapo na ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa.Naisip niyang ito na ang kaniyang kamatayan. Walang anu-ano ay nakarinigsiya ng mga yabag.
 • Naawa ang lalaki sa tigre subalit naisip niyang baka kainin siya nito. “Gusto sana kitangtulungan subalitnangangamba ako sa maaaring mangyari. “Patawad! Ipagpapatuloyko na ang aking paglalakbay.” wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad.
 • Sa kanyang paglillibot, nahulog siya sa napakalalimna hukay.
 • Nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. “Tulong!Tulong!” muli niyang isinigaw. “Ah! Isang tigre!” sabi ng lalaki habangnakadungaw sa hukay.
 • Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo.Sumigaw siya nang sumigaw upang humingi ng tulong subalit walang nakarinig sakanya
 • Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito.Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. “Gumapang ka rito,”sabi ng lalaki.
 • Wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako! Hindi ako kumainnang ilang araw!” tugon ng tigre.
 • “Sandali! Sandali!” Ang pakiusap ng lalaki. “Tanungin natin ang puno ng Pino kungtama bang kainin mo ako.” “Sige,” ang wika ng tigre. “Pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita.Gutom na gutom na ako.”
 • “Sandali! Tigre! Sandali!” sigaw ng lalaki. “Ano na naman!” singhal ng tigre. “Pakiusap bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho parasakanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin.” Ah! Walang kuwenta! Alam mo ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno ng Pino atng baka.”
 • Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. “Tingnan natin, sabi mo nahulog kasa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas,” wika ng kuneho sa tigre at salalaki. “ pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon, upang mapag-isipan ko pangmabuti ang aking hatol.”
 • “Sandali! Tigre! Sandali!” sigaw ng lalaki. “Ano na naman!” singhal ng tigre. “Pakiusap bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho parasa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin.” Ah! walang kuwenta! Alam mo ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno ng Pino atng baka.” “Pakiusap, parang awa mo na!” pagsusumamo ng lalaki. “O sige, pero huli na ito. Gutom na gutom na ako!” sagot ngtigre. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari, matamang nakinig ang kuneho. Ipinikitang kanyang mga mata at ipinagalaw ang kanyang mahabang tainga. Pagkalipas ngilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoyn a nagsalita ang kuneho. “Naiintindihan ko ang iyong isinalaysay. Subalit kung ako angmagpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol dapat tayong magtungo sa hukay.Muli ninyong isasalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungodoon,” wika ng kuneho.
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family