Ang Tusong Katiwala Komik Strip

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Ang Tusong Katiwala Komik Strip
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • May taong mayaman na may isang katiwala. May nag sumbong sakaniyang nilulustay nito ang kaniyangari-arian. Kaya't pinatawag niya ang katiwala at tinanong ito.
 • Ano itong naririnig ko tungkol sayo, ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa kasi tatanggalin na kita sa iyong tungkulin.
 • Ano ang gagawin ko,?aalisin na ako ng aking amo sa aking pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa, nahihiya naman ako magpalimos. Ah, alam ko na ang aking gagawin.
 • Heto ang kasulatan ng inyong pagkakautang. Dali! Umupo kayo at palitan niyo ang nakasulat. Palitan mo ng limampung tapayang langis. At ikaw palitan mo ng walompu't kabang Trigo.
 • Kayo, magkano ang inyong utang sa aking amo?
 • Isandaang tapayang langis po.
 • Isandaang kabang Trigo po.
 • NAGSALITA ULIT SI HESUS SA KANIYANG MGA ALAGAD AT PINAGPATULOY NITO ANG PAGKUKUWENTO. ANG IKUKUWENTO NAMAN NGAYON AY "ANG TUSONG KATIWALA".
 • Mahusay mahusay, napakatalino mo! Ako ay namangha kasi napakatalino mo sa pag-unawa ng iyong ginawang aksiyon sa pamamagitan ng pagbabawas ng utang sa mga may utang sa akin. Haha!
 • Dahil dito, nawala ang tiwala ng amo niya sa kaniyang katiwala at dahil dito ay mawawala ang pangangasiwa ng katiwala. Nagisip ang katiwala kung ano ang kaniyang gagawin.
 • Ang mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay at ang mandaraya sa maliliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay.
 • Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magblbigay sa inyo ng talagang para sa inyo?
 • Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan.
 • Pinagtatawag niya ang mga may utang sa kaniyang amo at tinanong niya ang mga ito kung magkano ang mga utang nila upang ito'y bayaran nila.
 • Nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos.
 • Walang aliping maaaring maglingkod nang sabaysa dalawang panginoon sapagkat kamumuhian niyaang isa at Iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nangtapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan
 • Nangmarinig ito ng mga pariseo, kinutya nila si Hesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sakanila
 • Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa maparaan niyang paggawa. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kesa mga makadiyos sa paggamitng mga bagay ng mundong ito
 • At nagpatuloy si Hesus sa pagsasalita.
 • At dito nagtatapos ang pagkukuwento ni Hesus sa mga Pariseo.
Over 30 Million Storyboards Created