Ang Tusong Katiwala

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Ang Tusong Katiwala
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kaniyang nilulustay nito ang kaniyang ari-arian. Kaya’t ipinatawag niya ang kaniyang katiwala upang kausapin at tanggaling sa pagiging kanyang katiwala
 • Ano iyong mga kumakalat na chismis tungkol sayo? Nilulustay mo raw ang aking mga ari-arian! Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa at tatanggalin na kita sa puwesto mo
 • Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa; nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang gagawin ko!
 • Magkano ang utang nyo sa aking amo?
 • Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali! Maupo kayo’t palitan nyo, gawin mong limampung tapayang langis at ikaw din gawin mong walompu't kabang trigo.
 • Isandaang tapayang langis po!
 • Isandaang kabang Trigo po
 • Nagsalita ulit si Hesus sa kanyang mga alagad at nagpatuloy sa kanyang mga pagtuturo at kuwento. Ang kuwentong ito ay "Ang Tusong Katiwala"
 • wow ang talino mo lodicakes. Nasigurado mo ang iyong pupuntahan sa pagbawas ng utang ng mga may utang sa akin
 • Nakaisip ng paraan ang katiwala para masigurado na may tatanggap sa kanya kahit na tanggalin na siya ng kaniyang amo.
 • Kaya’t sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan
 • Ang mapagkakatiwalaansa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay; ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay
 • Pinatawag niya ang mga taong may utang sa kaniyang amo upang bawasan ang mga ito nang sa gayon ay masiguro niyang may tatanggap sa kanya dahil sa utang na loob na kaniyang ibinigay sa mga taong may utang sa kaniyang amo.
 • Walang aliping maaaring maglingkod nang sabay sa dalawang panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan
 • Nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos
 • Dahil sa mga sinabi ni Hesus, Kinutya nila siya sapagkat sila'y sakim sa salapi
 • Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga maka-Diyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito.
 • At nagpatuloy si Hesus sa pagsasalita.
 • Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo?
 • At doon nagtapos ang kaniyang pagtuturo sa mga Pariseo.
Over 30 Million Storyboards Created