Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

 • Heto ang kasulatan ng inyong pagkakautang. Dali! Umupo kayo at palitan niyo ang nakasulat. Palitan mo ng limampung tapayang langis. At ikaw palitan mo ng walompu't kabang Trigo.
 • Kayo, magkano ang inyong utang sa aking amo?
 • Isandaang tapayang langis po.
 • Isandaang kabang Trigo po.
 • Walang aliping maaaring maglingkod nang sabay sa dalawang panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at Iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan
 • Nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos.
 • Nangmarinig ito ng mga pariseo, kinutya nila si Hesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila
 • Ang mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay at ang mandaraya sa maliliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay.
 • Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo?
 • Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan.
 • ISA-ISA NIYANG TINAWAG ANG MGA MAY UTANG SA KANIYANG AMO. TINANONG NIYA ANG MGA ITO.
 • May taong mayaman na may isang katiwala. May nag sumbong sa kaniyang nilulustay nito ang kaniyangari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong.
 • AT DITO NAGTATAPOS ANG PAGKUKUWENTO NI HESUS SA MGA PARISEO.
 • Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin.
 • Ano ang gagawin ko?aalisin na ako ng aking amo sa aking pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa, nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin! Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan.
 • AT NAGPATULOY SI HESUS SA PAGSASALITA.
 • NAGSALITA ULI SI HESUS SA KANIYANG MGA ALAGAD.
 • SINABI NG KATIWALA SA KANYANG SARILI.
 • PINURI NG AMO ANG TUSONG KATIWALA DAHIL SA KATALINUHANG IPINAMALAS NITO. SAPAGKAT ANG MGA MAKASANLIBUTAN AY MAS MAHUSAY GUMAWA NG PARAAN KAYSA SA MGA MAKA-DIYOS SA PAGGAMIT NG MGA BAGAY NG MUNDONG ITO.
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family