אלים ואלות נורדיות

Updated: 7/23/2021
אלים ואלות נורדיות

Storyboard Description

השתמש בתרשים זה כדי להמחיש כל אל ואלה נורדיים, את סמליהם, תחומיהם ועוד!

Storyboard Text

 • ODIN
 • FRIGG
 • THOR
 • LOKI
 • Odin is the greatest Norse god. He is the god of war, poetry, knowledge, death, and magic. He has one eye, and is seen with a spear and two ravens.
 • VE
 • Frigg היא אלת הלידה, ריפוי, ועל ידיעה מוקדמת. בדרך כלל היא מתוארת עם שיער ארוך וזורם, ומחזיקה לפיד.
 • וילי
 • ת'ור הוא אל השמים ורעם, כמו גם ריפוי והתקדשות. הוא אף פעם לא בלי הפטיש, הקסדה, כפפות הברזל והחגורה או המרכבה המונעת עז.
 • HOD
 • Loki is the god of trickery, deceit, and shape-shifting. His appearance is often creepy and spider-like, and he is usually depicted with a fishing net or knot.
 • TYR
 • Ve is the god of creation, along with his brothers Vili and Odin. He is depicted wielding a mighty axe and wearing a great helm.
 • Like his brothers Odin and Ve, Vili is the god of creation. He is depicted with a mighty helm, an axe, and a mace.
 • Hod is the blind god of winter and warriors. He is often depicted with his bow and arrow, or the spear that Loki used to trick him.
 • Tyr is the god of war, law, and justice. He is usually depicted with a missing right arm and holding a spear or scepter.
 • הימדאל
 • BALDER
 • NJORD
 • FREYR
 • Heimdall is the guardian angel of Asgard. He sits at the end of a rainbow bridge and waits with his horn to call out the approach of enemies. He is always pictured with his horn and a ram's head helmet.
 • פריג'ה
 • Balder is the god of summer, sunlight, and forgiveness. He radiates light from his shield and shaft.
 • HEL
 • Njord is the god of seas, wealth, wind, and fishing. He is the father of twins Freyr and Freyja.
 • VIDAR
 • Freyr is the well respected god of fertility, and is the symbol of prosperity and pleasant weather. He is the twin brother of Freyja and the son of Njord.
 • VALE
 • Freyja is the goddess of love, lust, and celebrations. She rules over the realm called Folkvang and she is the Queen of the Valkyries. She is often pictured with a golden necklace and her chariot pulled by cats.
 • Hel is the goddess of the underworld, also called Hel. She is usually depicted with blue skin and half-skeleton, half human features.
 • Vidar is the god of vengeance. He is the only son of Odin and the giantess Grid, and the half-brother of Thor. As a half giant, he is significantly stronger than most Asgardian gods, and he is usually seen with his nearly unbreakable staff.
 • One of the lesser known gods, Vale is the son of Odin and brother of Balder. Vale avenged his brother's death by killing Hod, who killed Balder with mistletoe.