एसआर बनाम एस्टार - आवेदन

एसआर बनाम एस्टार - आवेदन

Storyboard Description

स्पेनिश एसआर बनाम एस्टार | एस्टार बनाम सर् | संयुग्गी सर् और एस्टार

Storyboard Text

 • ¡Felicidades!
 • ¡Felicidades!
 • ¡Felicidades!
 • एल vestido ____________________ बोनिटो y rojo con lunares।
 • ग्वाडालूप _________________________ sorprendida
 • हो गया लसें, एल 15 डी ओक्बब्रे
 • एसईआर बनाम ईस्टार
 • एल गातो ______________________ पेरेज़ोसो
 • लॉस एटलेट्स _______________________ कैनसाडोस
 • लॉस एस्ट्रुडिनेस _______________________ एन ला एस्क्यूला
 • Nosotros ___________________ एन इंग्लैटर y __________________ ingleses।
 • एमआई पैड्रे ____________________________ एन मैड्रिड
 • डोनाल्ड ट्रम्प _________________ राष्ट्रपति
 • हो ____________________________________________

Image Attributions

Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family