https://www.storyboardthat.com/bg/articles/e/хронология-мейкър

Въведение във времевите линии: Силата на графичните организатори на времевата линия

Разпределение на графиката - Графичен организатор на хронометър

Времевата линия е вид графичен организатор, който визуално представя конкретни събития в хронологичен ред, често включващи дати, в линеен формат. Тези графични организатори са особено ценни за изучаване и преглеждане на историята, тъй като осигуряват ясно визуално показване на големи инциденти за даден период от време.


Сроковете предлагат няколко предимства:

 • Те показват събитията в хронологичен ред: Времевите линии помагат да се организират събитията в реда, в който са се случили, което улеснява разбирането на последователността.
 • Показване на напредък или промяна: Чрез представяне на събитията по линеен начин, времевите линии ни позволяват да видим напредъка, развитието или промените, които са настъпили с течение на времето.
 • Хроника на исторически събития: Те са ефективен начин за документиране и демонстриране на важни исторически събития и техните връзки помежду си.

Графичният организатор на времевата линия може да се използва в различни области, включително образование и управление на проекти, тъй като те осигуряват визуално представяне, което улеснява разбирането на връзките, причинно-следствените връзки и развитието на историята във времето.

Потопете се в различни типове графични примери за времева линия

Графика на хоризонтална времева линия: Визуално показване на събития

Хоризонталната времева линия показва събитията отляво надясно по хоризонтална линия. Този формат е много подходящ за показване на по-кратки периоди от време или представяне в последователен ред.

Те са особено полезни за:

 • Очертаване на стъпки в процес: Те помагат да се илюстрират различните етапи или стъпки, включени в процес или проект.
 • Планиране на графици и маршрути: Чрез показване по линеен начин хоризонталните времеви линии помагат при планирането и организирането на графици и маршрути.
 • Проследяване на напредъка по даден проект: Те предоставят визуално представяне на напредъка, постигнат по даден проект, което улеснява наблюдението и оценката на основните етапи.

Ето примерен шаблон за хоризонтална графика на проекта:


Вертикална графика на времевата линия: Линейно представяне на историята

Те представят инциденти отгоре надолу в хронологичен ред. Това оформление обикновено се използва за документиране на по-обширни истории и биографии.

Примери за вертикални времеви линии:

 • Хронология на житейската история на човек: Те позволяват хронологичната организация на важни етапи в живота на индивида.
 • Документиране на обширна история в продължение на десетилетия или векове: Те могат ефективно да представят дълги периоди от време чрез показване на събития по вертикален начин.
 • Показване на етапи и повратни точки: Чрез представяне на случилото се по линеен начин, вертикалните времеви линии подчертават важни етапи и повратни точки в историята.

Ето пример с илюстрирана история за вертикална историческа времева линия:


Хронология на историята: Хронологичен графичен организатор в действие

Те организират големи исторически събития, за да осигурят контекст и да визуализират развитието на историята.

Те помагат да се демонстрира:

 • Причинно-следствени връзки: Като показват събития в хронологичен ред, историческите времеви линии разкриват причинно-следствените връзки между различните исторически времена.
 • Модели и тенденции в продължение на десетилетия/поколения: Те позволяват идентифицирането на модели и тенденции, които се появяват в продължение на продължителни периоди от време.
 • История на културите и цивилизациите: Историческите графики осигуряват рамка за разбиране на развитието и еволюцията на различни култури и цивилизации.

Този графичен органайзер за творческа история показва ключови периоди от историята на Канада:


Графика на хронологията на събитието: Показване на ключови моменти

Хронологията на събитията се фокусира върху конкретни събития, които са свързани с определена тема или период от историята.

Те са полезни за:

 • Подчертаване на забележителни събития: Те подчертават значими инциденти и тяхното въздействие върху конкретна тема или период.
 • Усъвършенстване на конкретна поредица от събития: Те позволяват подробно изследване на конкретна последователност от събития.
 • Анализиране на значимостта на събитията: Чрез представяне в този формат може да се оцени относителната важност и въздействие на всяко събитие.


Графика на хронологията на биографията: Илюстрирано пътешествие в живота

Хронологията на биографията описва основните етапи, настъпили през живота на даден човек.

Те помагат да се илюстрира:

 • Етапите от живота на човека: Те осигуряват визуално представяне на различните етапи или фази в живота на индивида.
 • Техните постижения и постижения: Те подчертават значителните постижения и постижения на лицето, което се изучава.
 • Историческият контекст, който ги заобикаля: Поставяйки събитията във времева рамка, времевите линии на биографията помагат да се разбере историческият контекст, в който човекът е живял.

Този шаблон с илюстрирана история показва живота на Юлий Цезар:


Гъвкавостта на времевите линии в различни области

Срокове в образованието: инструмент за творческо обучение

Те са невероятно гъвкави инструменти за преподаване и могат да се прилагат в различни предмети:

 • История: Може да се използва за картографиране на цивилизации, войни и различни исторически периоди, предоставяйки визуален преглед на историческите събития.
 • Литература: Помага за разбирането на структурата на историята, пътешествията на героите и развитието на сюжета в литературните произведения.
 • Наука: Помага да се визуализира историята на откритията, изобретенията и научните теории, показвайки развитието на научните знания във времето.
 • Лично: Може да се използва за проследяване и документиране на напредъка и растежа на учениците, като предоставя визуално представяне на техните постижения и етапи.

Управление на проекти: Създаване на графика на времевата линия на проекта

Тези типове визуално организират задачи и етапи, свързани с проект.

Ползите от използването на графиките на проекта включват:

 1. Изясняване на етапите на проекта: Те предоставят ясен преглед на различните етапи и стъпки, включени в проекта.
 2. Задаване на реалистични крайни срокове: Чрез визуализиране на времето и стъпките на даден проект става по-лесно да се установят реалистични крайни срокове за всяка задача.
 3. Идентифициране на зависимости от график: Сроковете на проекта помагат да се идентифицират задачите, които зависят от изпълнението на други задачи, като се гарантира плавен поток на проекта.
 4. Мониторинг на напредъка и закъсненията: С този органайзер става по-лесно да проследявате напредъка на задачите и да идентифицирате всички забавяния или затруднения в проекта.


Ровете се в историята с графични организатори

Историческите времеви линии служат като ценни инструменти за навлизане в историята, позволявайки на учениците да разберат връзките между събитията и да анализират историческите модели.

С хронологията на историята учениците могат:

 • Анализирайте причинно-следствените връзки: Чрез изследване на последователността учениците могат да идентифицират причинно-следствените връзки между различни исторически събития.
 • Разпознайте как решенията влияят на по-късните резултати: Те помагат на учениците да разберат как решенията, взети в даден момент от историята, могат да имат дългосрочни последици и да повлияят на бъдещето.
 • Развийте умения за критично мислене: Чрез ангажиране с историческите графики учениците развиват умения за критично мислене, докато анализират и интерпретират исторически събития в техния хронологичен контекст.

Приложения за специално образование

Хронологията може да бъде чудесен инструмент за ученици със специално образование! Много ученици се възползват от визуални представяния като напомняния, особено за графици и процеси стъпка по стъпка. Шаблонът Storyboard That има визуален компонент за лесно разпознаване и прогресиране в линеен формат, за да покаже изтичането на времето или реда на стъпките.


Ами ако не искам срещи?

Времевата линия все още е ценен инструмент за последователност на събитията, даване на указания, съставяне на график и други - дори ако не искате да включвате дата. За да направите ome в Storyboard That, трябва да въведете поне стойност за година за всяка клетка, която искате да включите. Променете датите по всяко време, като щракнете върху „Дати на времевата линия“. Ако прикриете датите с Textables, форми или дори знаци, информацията, която въвеждате за годините, може да бъде толкова проста, колкото 1, 2, 3. Буквално! Поставете Textables над датите и етикетирайте както желаете (Събитие 1, 2, 3; Първо, Следващо, След това; Стъпка 1, 2, 3 и т.н.)

За някои идеи относно използването на това страхотно оформление с етикети, а не с дати, погледнете този графичен организатор, който използва оформлението на времевата линия:

Пример като Специалния график по-горе може да се прожектира на екран или да се разпечата и ламинира като плакат или лично табло за напомняне.

За повече начини за интегриране Storyboard That с вашите ученици със специални нужди, прегледайте някои от нашите статии за специално образование.


Свързани дейности

Разгледайте тези дейности по хронологията от нашите ръководства за войната във Виетнам , Америка от 1850 г. и електромагнитния спектър.
Как да Използвате Оформлението на Времевата Линия

1

Определете Целта

Определете конкретната учебна цел или дейност, за която искате да използвате график. Помислете дали ще се използва в изкуствата по английски език, история или специално образование и определете фокуса на времевата линия, като събития, водещи до кулминация, биография или развитие на тема.

2

Изберете Оформлението на Времевата Линия

Влезте в платформата Storyboard That и изберете опцията за оформление на времевата линия. Оформлението на времевата линия е проектирано да показва визуално събития в хронологичен ред, което ви позволява да създадете линейно представяне на последователността от събития.

3

Въведете Дати и Описания

Във всяка клетка на времевата линия въведете съответните дати и описания на събитията, които искате да изобразите. Ако не искате да включвате конкретни дати, можете да използвате алтернативни етикети или идентификатори, за да представите последователността, като числа, стъпки или етикети като „Събитие 1, 2, 3“ или „Първо, Следващо, След това“.

4

Персонализирайте Хронологията

Персонализирайте вашата времева линия, като добавите визуални елементи, като изображения, знаци или икони, към всяка клетка. Можете също да използвате Textables или форми, за да предоставите допълнителна информация или етикети за всяко събитие. Уверете се, че сте подредили клетките в правилния ред, за да отразите хронологичната последователност.

5

Подобрете с детайли и контекст

За да осигурите повече контекст и дълбочина на времевата линия, помислете за добавяне на допълнителни елементи като надписи, балончета или стрелки, за да подчертаете ключова информация или да посочите връзки между събития. Тези подробности могат да помогнат на учениците да разберат значението и връзките на всяко събитие в рамките на времевата линия.

6

Преглед и Споделяне

Отделете малко време, за да прегледате попълнената времева линия, за да гарантирате точност и яснота. След като сте доволни, споделете времевата линия с вашите ученици, като я отпечатате, представите я цифрово или я зададете като дигитална дейност в Storyboard That. Насърчете учениците да анализират и обсъдят времевата линия, за да затвърдят разбирането си за хронологичната последователност и специфичните учебни цели, свързани с дейността.

Често задавани въпроси относно Графичния организатор на времевата линия

Кои са някои креативни начини за включване на графики в плановете на уроците?

В допълнение към създаването на времеви линии за исторически събития, времевите линии могат да се използват за визуализиране на развитието на история или етапите на проект. В предмети като социални изследвания могат да се създават графики за текущи събития или политически движения. Студентите могат дори да създават лични графики, които им помагат да разберат концепцията за времето, етапите от живота и влиянието на личния опит върху живота им. Те могат да се използват и като инструмент за учениците да проследяват собствения си напредък или като начин да покажат своето обучение.

Как могат да се използват графиките за подобряване на уменията за критично мислене на учениците?

Сроковете могат да се използват, за да помогнат на учениците да развият умения за критично мислене, като ги насърчават да анализират и оценяват информация, да правят връзки между събития и идеи и да идентифицират модели и тенденции. Дейностите по времевата линия също подобряват способността им да идентифицират причина и следствие, да синтезират информация и да идентифицират пристрастия.

Какви са някои съвети за създаване на ефективна времева линия?

За да създадете ефективна времева линия, е важно да изберете ясен и последователен формат, да включите подходяща информация и да използвате визуални елементи като изображения и цветове, за да подобрите разбирането. Преди да създадете времева линия, определете нейната цел, като например да илюстрирате хронологията на събитията, да покажете развитието на концепция или да обясните процес.

Намерете още дейности за разкадровки като тези в нашата категория за специално образование!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/articles/e/хронология-мейкър
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ