https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-podsumowujące-syntetyczne

Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!Arkusz Podsumowania Syntezy | Szablony Podsumowań

Co to jest arkusz podsumowania/syntezy?

W dzisiejszym świecie otacza nas przytłaczająca ilość informacji. Niezależnie od tego, czy są to artykuły prasowe, czasopisma akademickie, czy posty w mediach społecznościowych, jesteśmy nieustannie bombardowani informacjami, które musimy przetrawić i nadać im sens. W tym miejscu do gry wchodzi synteza informacji. Czym zatem jest synteza informacji? Jest to proces łączenia wielu źródeł informacji w celu stworzenia nowego zrozumienia tematu. Jest to ważna umiejętność, która może pomóc uczniom poprawić umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego myślenia.

Jednym ze skutecznych sposobów nauczenia uczniów, jak syntetyzować informacje, jest użycie arkuszy roboczych. Nasze arkusze proszą uczniów o sparafrazowanie kluczowych informacji, przeanalizowanie ich znaczenia oraz zsyntetyzowanie lub wyciągnięcie wniosków na ich temat. Streszczenie dotyczy jednego tekstu, podczas gdy synteza jest odpowiedzią na wiele tekstów. Te arkusze pomagają rozróżnić te dwie techniki i nauczyć się, jak skutecznie stosować każdą technikę. Arkusze podsumowujące i syntetyzujące informacje mają na celu pomóc uczniom zidentyfikować główne idee tekstu i skondensować je w krótkim streszczeniu. Z drugiej strony arkusze syntezy wymagają od uczniów przeanalizowania wielu źródeł informacji i zsyntetyzowania ich w celu uzyskania nowego, spójnego zrozumienia tematu.

Dlaczego są ważne i jak najlepiej je wykorzystać?

Synteza podsumowująca opiera się na więcej niż jednym źródle informacji w celu przeanalizowania informacji i wyciągnięcia wniosków. Zadania te można wykorzystać do tworzenia recenzji literatury, artykułów lub ocen źródeł. Mogą być również używane w pracach syntetycznych, w których pisarze muszą pisać na jeden temat, czerpiąc z wielu różnych źródeł.

Załóżmy na przykład, że twoja klasa czyta trzy różne artykuły na temat korzyści płynących z ćwiczeń. Arkusz podsumowujący może poprosić ich o zidentyfikowanie głównych korzyści wymienionych w każdym artykule i napisanie krótkiego streszczenia każdego z nich. Z drugiej strony arkusz syntezy może poprosić ich o przeanalizowanie informacji ze wszystkich trzech artykułów i zsyntetyzowanie nowego zrozumienia korzyści płynących z ćwiczeń, biorąc pod uwagę wszystkie trzy perspektywy.

Podsumowanie a synteza

Są to dwie ważne umiejętności, które uczniowie muszą rozwinąć, aby skutecznie rozumieć i analizować informacje. Różnica między syntezą a podsumowaniem jest bardziej zniuansowana niż jej główne podobieństwo, które polega na tym, że oba obejmują kondensację informacji w bardziej zwięzłej formie. Istnieją ważne różnice między nimi.

Na przykład wyobraź sobie, że czytasz artykuł o zmianach klimatycznych. Podsumowanie artykułu mogłoby brzmieć:

„W tym artykule omówiono wpływ zmian klimatu na wzorce pogodowe i poziomy mórz. Dowodzi się w nim, że działalność człowieka jest w dużej mierze odpowiedzialna za te zmiany i że potrzebne są pilne działania, aby złagodzić wpływ zmian klimatu na środowisko i społeczeństwo”.

Pozwala to uchwycić kluczowe punkty artykułu w zwięzły i prosty sposób.

Z drugiej strony synteza polega na zebraniu wielu informacji i połączeniu ich w nową, oryginalną całość. To sposób na łączenie różnych źródeł informacji i tworzenie z nich czegoś nowego i niepowtarzalnego. Syntezę można znaleźć w wielu różnych kontekstach, od akademickich prac badawczych po kreatywne pisanie, i często jest ona wykorzystywana jako sposób rozwijania nowych spostrzeżeń lub pomysłów. Poniższe przykłady ilustrują różnice.

Podsumowanie a przykład syntezy

Na przykład wyobraź sobie, że badasz wpływ mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne. Możesz przeczytać wiele badań, które badają różne aspekty tego tematu, takie jak wpływ mediów społecznościowych na poczucie własnej wartości, związek między korzystaniem z mediów społecznościowych a depresją oraz wpływ mediów społecznościowych na wzorce snu. Poprzez syntezę możesz połączyć te różne informacje, aby uzyskać nowe zrozumienie tematu, tak jak w poniższym przykładzie:

„Media społecznościowe mają złożony związek ze zdrowiem psychicznym, a badania pokazują, że mogą wpływać na samoocenę, przyczyniać się do depresji i zakłócać wzorce snu. Chociaż nie ma jasnego konsensusu co do ogólnego wpływu mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne, jest jasne, że jest to temat, który wymaga dalszych badań i uwagi”.

Ta synteza łączy wiele fragmentów informacji, aby stworzyć nowe i zniuansowane zrozumienie tematu, uwzględniając spostrzeżenia z wielu źródeł.

Obie są ważnymi umiejętnościami, które uczniowie muszą rozwijać, aby skutecznie rozumieć i analizować informacje. Obie umiejętności są cenne w wielu kontekstach, od badań akademickich po życie codzienne, i mogą pomóc uczniom lepiej zrozumieć złożone idee i koncepcje.

Tworzenie udanego planu lekcji

Aby stworzyć udany plan lekcji, ważne jest, aby zacząć od jasnych celów nauczania. Cele te powinny określać, co uczniowie będą w stanie zrobić do końca lekcji, na przykład: „Uczniowie będą w stanie odróżnić podsumowanie od syntezy i skutecznie zastosować każdą technikę”.

Po ustaleniu celów nauczania można przystąpić do planowania działań, które pomogą uczniom osiągnąć te cele. Jednym ze skutecznych sposobów nauczania syntezy jest użycie organizerów graficznych, które pomagają uczniom uporządkować myśli i analizować wiele źródeł informacji. Na przykład diagram Venna może służyć do porównywania i kontrastowania informacji z dwóch różnych źródeł. Wykres T może służyć do porównywania i kontrastowania dwóch różnych perspektyw na dany temat.

Ważne jest również uwzględnienie w planie lekcji różnych źródeł podstawowych. Źródła pierwotne, takie jak oryginalne dokumenty lub relacje z pierwszej ręki, mogą zapewnić uczniom głębsze zrozumienie tematu i pozwolić im na sformułowanie własnych opinii.

Wreszcie, ważne jest, aby zapewnić dzieciom arkusze analizy, które pomogą im zastosować techniki, których się nauczyli. W arkuszach tych należy poprosić uczniów o przeanalizowanie tekstu i zidentyfikowanie głównych idei, szczegółów wspierających oraz wszelkich uprzedzeń lub założeń obecnych w tekście.

W Internecie dostępnych jest wiele bezpłatnych arkuszy podsumowujących i arkuszy syntezy informacji, które mogą pomóc nauczycielom w tworzeniu skutecznych, szczegółowych planów lekcji. Arkusze te można dostosować do potrzeb każdej klasy i można ich używać do wzmacniania umiejętności nauczanych w klasie.

Podsumowując, syntetyzowanie informacji jest ważną umiejętnością, która może pomóc dzieciom stać się lepszymi czytelnikami i krytycznym myślicielem. Korzystając z arkuszy roboczych, organizatorów graficznych, podstawowych źródeł i arkuszy analitycznych, nauczyciele mogą tworzyć skuteczne plany lekcji, które uczą ich, jak syntezować informacje z wielu źródeł i tworzyć nowe rozumienie tematu.

Planowanie arkusza roboczego

  1. Zidentyfikuj tekst lub temat: Wybierz tekst lub temat, który chcesz podsumować lub zsyntetyzować na zajęciach.
  2. Określ cel: Zdecyduj o celu arkusza roboczego. Czy ma to na celu sprawdzenie zrozumienia, czy zachęcenie do krytycznego myślenia i analizy?
  3. Zidentyfikuj główne idee: Zidentyfikuj główne idee lub tematy tekstu lub tematu. Pomoże to w tworzeniu monitów lub pytań do arkusza.
  4. Określ format: Zdecyduj o formacie. Czy będzie to pisemna odpowiedź, czy wizualna reprezentacja, taka jak storyboard lub mapa myśli?
  5. Twórz podpowiedzi lub pytania: Twórz podpowiedzi lub pytania, które pomogą uczniom podsumować lub zsyntetyzować informacje. Powinny one być jasne i zwięzłe oraz zachęcać do krytycznego myślenia i analizy.
  6. Zapewnij rusztowanie: Zapewnij rusztowanie dla uczniów, którzy mogą potrzebować dodatkowego wsparcia. Może to obejmować wykorzystanie graficznych organizatorów syntezy, starterów zdań lub ramek zdań.
  7. Popraw i edytuj: Przejrzyj i popraw w razie potrzeby. Upewnij się, że podpowiedzi lub pytania są jasne i że format jest odpowiedni do zadania.
  8. Użyj jako narzędzia dydaktycznego: użyj arkusza roboczego jako narzędzia dydaktycznego do wzmocnienia ważnych pojęć i umiejętności. Przekazuj uczniom informacje zwrotne i wykorzystuj ich odpowiedzi, aby kierować przyszłym nauczaniem.

Postępując zgodnie z tymi krokami, możesz tworzyć skuteczne arkusze robocze, które angażują i rzucają wyzwanie uczniom, jednocześnie wspierając ich naukę.


Jak Sporządzić Podsumowanie i Arkusz Syntezy

1

Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów

Mamy wiele szablonów do wyboru. Spójrz na nasz przykład w poszukiwaniu inspiracji!

2

Kliknij „Kopiuj szablon”

Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do twórcy scenorysu.

3

Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

Pamiętaj, aby nazwać go czymś związanym z tematem, abyś mógł go łatwo znaleźć w przyszłości.

4

Edytuj Swój Arkusz Roboczy

W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne pytania i obrazy oraz dokonasz wszelkich zmian estetycznych, które chcesz. Opcje są nieograniczone!

5

Kliknij „Zapisz i wyjdź”

Kiedy skończysz pracę z arkuszem, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść z serii ujęć.

6

Następne Kroki

Stąd możesz wydrukować, pobrać jako plik PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!


Jeszcze więcej zasobów Storyboard That i bezpłatnych materiałów do wydrukowaniaMiłego tworzenia!


Często Zadawane Pytania Dotyczące Arkuszy Podsumowujących i Syntezy

Czym jest synteza informacji i jaka jest różnica między syntezą a podsumowaniem?

Syntetyzowanie informacji polega na łączeniu wielu źródeł w celu stworzenia nowego, zintegrowanego zrozumienia. Wykracza poza podsumowanie, analizując każde źródło i łącząc kropki, aby stworzyć coś nowego. Kluczowa różnica między nimi polega na tym, że synteza tworzy coś nowego, łącząc informacje z wielu źródeł, podczas gdy podsumowanie kondensuje informacje z jednego źródła w krótkie stwierdzenie.

W jaki sposób można wykorzystać arkusze podsumowujące i podsumowujące w klasie?

Arkusze te są cennymi narzędziami do promowania nauki uczniów. Mogą poprawić czytanie ze zrozumieniem, rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia, wzmocnić cele uczenia się i ocenić zrozumienie uczniów. Identyfikując główne idee tekstu i syntetyzując informacje z wielu źródeł, uczniowie mogą stworzyć nowe rozumienie tematu i poprzeć swoje argumenty dowodami. Arkusze robocze można dostosować do potrzeb różnych uczniów i są one skuteczne w promowaniu uczenia się w różnych stylach uczenia się.

Jakie są korzyści z używania storyboardów do nauczania streszczenia i syntezy?

Storyboardy oferują kilka korzyści dla nauczania. Zapewniają wizualne reprezentacje, które pomagają w zrozumieniu i zapamiętaniu kluczowych pojęć, kreatywnie angażują uczniów, umożliwiają syntezę z wielu źródeł, rozwijają umiejętności krytycznego myślenia i promują współpracę między uczniami. Storyboardy oferują ekscytujące i angażujące środowisko w klasie, które może wspierać naukę uczniów i być dostosowane do różnych preferencji edukacyjnych.

W jakich przedmiotach akademickich korzystne może być stosowanie arkuszy podsumowujących i syntezy oraz storyboardów?

Te arkusze robocze i scenorysy mogą być używane w różnych przedmiotach, aby poprawić umiejętności krytycznego myślenia uczniów i zrozumienie złożonych pojęć. Przykłady obejmują ELA, gdzie uczniowie mogą streszczać powieści i artykuły, nauki społeczne, gdzie uczniowie mogą syntetyzować informacje ze źródeł pierwotnych i wtórnych, nauki ścisłe, gdzie uczniowie mogą wizualizować dane w celu identyfikacji wzorców, oraz matematykę, gdzie uczniowie mogą tworzyć wizualne reprezentacje problemów tekstowych.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-podsumowujące-syntetyczne
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA