https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/lång-komposition-kalkylblad

Anpassa Långa Kompositionsmallar


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!5 Styckesuppsatsmall | Långa Sammansättningsarbetsblad

Vad är en 5-stycksuppsatsmall eller ett arbetsblad för lång sammansättning?

En uppsats med fem stycken eller ett långt sammansättningsarbetsblad är ett verktyg som hjälper elever att skriva en lång redogörelsekomposition på ett strukturerat och organiserat sätt. Det är en formelstrategi som består av ett inledande stycke med ett examensarbete, tre huvudstycken och ett avslutande stycke. Den här typen av kalkylblad hjälper barn att planera och organisera sina idéer, och det används ofta i klassrum och för standardiserade test. Genom att använda ett planeringskalkylblad kan eleverna identifiera huvudidén, stödjande detaljer och viktiga punkter som de vill ha med.


Att undervisa om att skriva uppsatser: Förstå de olika typerna av uppsatser

När det gäller att undervisa uppsatsskrivande till blivande författare, är det viktigt för lärare att förstå de olika typerna och deras syften. Här är en kort översikt över några av de vanligaste typerna av uppsatser:

Argumenterande uppsats

En argumenterande uppsats är en typ av uppsats som är utformad för att övertala läsaren att hålla med författarens synvinkel. För att uppnå detta presenterar uppsatsen vanligtvis ett huvudargument som stöds av bevis och exempel. En disposition är en idealisk mall för denna typ av skrivande, eftersom den hjälper till att organisera dina tankar och bevis för att effektivt stödja ditt huvudargument. För att ytterligare hjälpa din klass att skapa effektiva argumenterande uppsatser, kan mallar för avhandlingsförklaringar användas.

Jämför och kontrast uppsats

Däremot kräver en jämför och kontrast uppsats att författaren analyserar och jämför två eller flera ämnen, och lyfter fram deras likheter och skillnader. En kontrastuppsats är perfekt för detta, eftersom det hjälper till att organisera dina idéer och säkerställer att du tar upp alla relevanta punkter.

Expository Essä

En expository essä är avsedd att förklara eller informera läsaren om ett visst ämne eller idé. Den innehåller vanligtvis en tydlig introduktion, stycken i texten med stödjande bevis och en slutsats. Att använda en allmän dispositionsmall för uppsatser är idealiskt, eftersom det ger en tydlig struktur.

Övertygande uppsats

Övertygande essäer liknar argumenterande essäer genom att de syftar till att övertyga läsaren. Däremot kan de använda känslomässiga överklaganden utöver logiska argument. Mallar som innehåller både logiska och känslomässiga tilltal kan användas som grund för att komponera en övertygande uppsats.

Personliga uttalanden

Slutligen krävs ofta personliga uttalanden för college- eller jobbansökningar, vilket gör att författaren kan uttrycka sina personliga erfarenheter, värderingar och mål. Kalkylblad för bildkomposition och kalkylblad för skriftlig komposition är idealiska mallar för den här typen av uppsatser, särskilt för visuella elever som har lättare att organisera sina idéer med hjälp av diagram eller bilder.

Varje typ av uppsats kräver olika tillvägagångssätt och det är viktigt för lärare att förse sin klass med mallar för uppsatsplanering, arbetsblad för uppsatsstruktur och andra resurser för att vägleda dem. Att använda lämpliga kompositionsmallar är avgörande för att skriva ett effektivt stycke. Oavsett om du arbetar med en argumenterande uppsats, jämför och kontrasterar uppsats, förklarande uppsats, övertygande uppsats eller personligt uttalande, finns det en disposition för 5 stycken uppsats eller dispositionsmallar för uppsatser som kan hjälpa till att organisera idéer och producera en välstrukturerad final kopiera. Med den här lärarhandledningen kan du bättre förstå de olika typerna av uppsatser och skräddarsy dina klassrumsaktiviteter därefter.

Fördelar med att använda uppsatsplaneringsmall för effektiv uppsatsskrivning för studenter

Som lärare kanske du undrar hur du kan hjälpa din klass att förbättra sin uppsatsskrivande. Ett effektivt sätt är att uppmuntra dem att använda en planeringsmall. Här är några fördelar med att använda en mall för att skapa en effektiv uppsatsplan:

 • Ger struktur: En uppsatsöversikt med fem stycken eller en mall för uppsatsplanerare hjälper till att strukturera idéer och tankar på ett tydligt och kortfattat sätt. Det hjälper dem att hålla sig på rätt spår och säkerställer att de inkluderar alla nödvändiga komponenter i en uppsats, till exempel en introduktion, kroppsstycken och en slutsats.
 • Hjälper till att identifiera huvudpunkter: En sammansättningsmall kan hjälpa till att identifiera huvudpunkterna de vill göra i sin uppsats. Det hjälper dem att fokusera på ämnet och se till att deras skrivande är relevant för uppgiften.
 • Uppmuntrar ämnessatser: Arbetsblad med essäöversikter kan hjälpa till att skapa ämnesmeningar för varje stycke, vilket säkerställer att var och en relaterar till huvudämnet och stöder avhandlingens uttalande.
 • Anpassningsbara: Mallar för uppsatsplanerare kan anpassas för att passa varje elevs skrivstil och behov. Vissa mallar är mer visuella, medan andra är mer textfokuserade. Eleverna kan välja en mall som passar deras preferenser och stil, vilket gör processen bekvämare och roligare.
 • Sparar tid: Att använda mall för uppsatsöversikt kan spara tid i det långa loppet. Genom att planera sin uppsats i förväg kan de undvika författarblockering och se till att de håller fokus på ämnet.
 • Förbättrar skrivfärdigheter: En annan fördel med att använda dessa mallar är att eleverna kan utveckla sina egna skrivfärdigheter. Det hjälper dem att organisera sina tankar och idéer, förbättra sin struktur och förbättra sina färdigheter i kritiskt tänkande.

Genom att ge eleverna de verktyg och resurser de behöver för att lyckas kan du hjälpa dem att bli självsäkra författare som kan uttrycka sina idéer och tankar effektivt.

Hur man väljer rätt essämall med fem stycken för dina elevers skrivbehov

Att skriva en uppsats kan vara en svår uppgift. Ett av de mest effektiva verktygen för att hjälpa dem att organisera sina tankar och idéer är en uppsatsöversikt eller ett uppsatsplaneringsblad. Med olika typer av mallar tillgängliga kan det vara överväldigande att välja rätt för deras skrivbehov. Här är några tips om hur du väljer rätt uppsatskontur för dina elever.

 1. Identifiera uppsatstyp: Börja med att identifiera vilken typ av uppsats de behöver skriva, oavsett om det är en berättande, beskrivande, övertygande eller förklarande uppsats. Olika typer av uppsatser kräver olika strukturer och format. När de har identifierat typen av uppsats kan de överväga syftet med sitt skrivande. Försöker de informera, övertala eller underhålla sina läsare?
 2. Utvärdera färdigheter: Låt dem sedan utvärdera sina egna färdigheter. Är de nybörjare eller erfarna författare? Om de är nybörjare är det bäst att välja en utgångspunkt som ger mer vägledning och struktur. Å andra sidan, om de är erfarna författare, kanske de föredrar en mall som möjliggör mer flexibilitet och kreativitet.
 3. Tänk på stilpreferens: När du väljer en uppsatskontur eller mall är det viktigt att leta efter en som matchar deras stil och preferenser. Vissa mallar kan ha mer visuella element, medan andra kan fokusera på text. Vissa kan ha en formell ton, medan andra kan vara mer avslappnade. Uppmuntra dem att välja något som passar deras stil och preferenser. En annan populär uppsatsmall som lärare kan överväga är hamburgermallen. Den här mallen delar upp varje stycke i uppsatsen i tre delar: inledningen eller "översta bullen", kroppen eller "köttet" och slutsatsen eller "bottenbullen". Det är ett användbart verktyg för författare att visualisera strukturen i sin uppsats och se till att varje avsnitt har en tydlig ämnesmening, stödjande detaljer och en avslutande mening.
 4. Experiment: Uppmuntra dem slutligen att experimentera med olika uppsatsmallar tills de hittar den som fungerar bäst för dem. De kan prova att använda en mängd olika uppsatsmallar, till exempel uppsatsplaneringsblad eller sammansättningsblad, tills de hittar den som passar deras behov.

Att använda en uppsatsöversikt är ett utmärkt sätt att börja planera och organisera sitt skrivande. Genom att välja rätt uppsatskontur eller mall som matchar deras skrivbehov, stil och preferenser kan eleverna känna sig mer självsäkra och motiverade att skriva en uppsats som informerar, övertygar eller underhåller sina läsare.

Förstå grunderna för effektivt essäskrivande med ett exempel på 5 stycken

En uppsats på 5 stycken är en av de vanligaste skrivuppgifterna som studenter möter under sin akademiska resa. Det är ett enkelt uppsatsformat som består av en introduktion, tre stycken brödtext och en avslutning. Denna uppsatsstruktur är ett utmärkt sätt att utveckla skrivfärdigheter och lära sig att organisera sina tankar och idéer effektivt.

Här är ett uppsatsexempel på fem stycken som kan fungera som vägledning:

 1. Inledning: Inledningen är det första stycket i uppsatsen, och den bör fånga läsarens uppmärksamhet genom att ge lite bakgrundsinformation om ämnet. I det här exemplet kommer vi att prata om vikten av träning.
 2. Kroppsstycke 1: Första delstycket bör introducera uppsatsens huvudpunkt eller argument. I det här exemplet är huvudpoängen att träning har många fysiska hälsofördelar, som att minska risken för hjärtsjukdomar, diabetes och fetma. Det är viktigt att stödja denna punkt med specifika exempel och bevis för att göra uppsatsen mer övertygande.
 3. Kroppsstycke 2: Det andra stycket bör utvidga huvudtanken och ge fler bevis och exempel som stödjer den. I det här exemplet är huvudtanken att träning också har psykiska fördelar, som att minska stress och ångestnivåer. Återigen är det viktigt att ge specifika exempel och bevis för att stödja detta argument.
 4. Kroppsstycke 3: Det tredje stycket bör ta upp alla motsatta synpunkter eller argument relaterade till huvudpåståendet. I det här exemplet kan vissa människor hävda att träning är tidskrävande eller dyrt. Det är dock viktigt att motbevisa dessa argument genom att tillhandahålla motbevis eller förklara hur de inte är giltiga.
 5. Slutsats: Slutsatsen ska sammanfatta uppsatsens huvudpunkter och ge en sista tanke eller uppmaning till handling. I det här exemplet skulle vi kunna avsluta med att upprepa vikten av träning för både fysisk och mental hälsa och uppmuntra läsarna att införliva träning i sin dagliga rutin.

Idéer om hur man använder sammansättningsarbetsblad i klassrumsaktiviteter

Kompositionsark är ett värdefullt verktyg för att utveckla sina skrivfärdigheter. De ger ett strukturerat förhållningssätt till skrivprocessen. Men hur kan lärare effektivt införliva kompositionsarbetsblad i sina klassrumsaktiviteter? Här är några idéer att överväga:

 • Övning av uppsatsskrivning: Ge eleverna mallar, till exempel mallar för dispositionskalkylblad eller en uppsatsmall med flera stycken, för att öva på att skriva uppsatser. Dessa mallar och kalkylblad hjälper författare att lära sig att strukturera sina uppsatser och utveckla sina idéer på ett tydligt och organiserat sätt.
 • Peer Review: Låt barnen granska varandras uppsatser med hjälp av kompositionsarbetsblad. Dessa arbetsblad kan hjälpa eleverna att ge konstruktiv feedback till sina kamrater och låta dem identifiera områden som behöver förbättras.
 • Grupparbete: Tilldela grupper att arbeta med olika delar av en uppsats med hjälp av kompositionsarbetsblad. Till exempel kan en grupp arbeta med introduktionen, medan en annan grupp arbetar med andra avsnitt. Detta kommer att hjälpa eleverna att utveckla sina samarbetsförmåga, samtidigt som de lär sig hur man strukturerar en uppsats.
 • Analysera litteratur: Att analysera litteratur är en vanlig uppgift i språkkonstklasser, och kompositionsarbetsblad kan vara ett värdefullt verktyg för att analysera litterära verk. Genom att använda dessa arbetsblad kan eleverna identifiera huvudpunkterna i en berättelse och utveckla sina egna idéer och argument om texten. Dessutom kan mallar för kalkylblad för kritisk analys hjälpa eleverna att strukturera sin analys och fokusera på nyckelelement som handling, karaktärsutveckling och tema.
 • Tentamensförberedelser: Ge klassen 5 stycken uppsatser som ett verktyg för tentamensförberedelser. Dessa konturer kan hjälpa eleverna att utveckla sina skrivfärdigheter och förbereda sig för skrivuppgifter.

Genom att integrera kompositionsarbetsblad i klassrumsaktiviteter kan lärare ge eleverna de verktyg de behöver för att utveckla sina skrivfärdigheter och bli mer självsäkra skribenter.

Hur man gör en Uppsats med 5 Stycken

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har mallar i färg, svartvitt, stående eller liggande. Ta en titt på vårt fantastiska exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt kalkylblad, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!Happy Creating!


Vanliga frågor om långa kompositionsarbetsblad

Vad är ett långt sammansättningsarbetsblad?

Ett långt sammansättningsark är ett verktyg som hjälper elever att organisera sina idéer och strukturera sitt skrivande. Det ger en ram för att utveckla en sammanhållen och välstrukturerad uppsats.

Vilka är fördelarna med att använda ett kalkylblad för uppsatsstruktur?

Ett kalkylblad för uppsatsstruktur hjälper eleverna att planera och organisera sitt skrivande, vilket gör skrivprocessen mer effektiv och effektiv. Det hjälper också eleverna att utveckla sina färdigheter i kritiskt tänkande genom att uppmuntra dem att analysera och utvärdera sina idéer och argument.

Hur skriver jag en uppsats med fem stycken?

För att skriva en uppsats med fem stycken, börja med en introduktion som introducerar ditt ämne och presenterar ditt avhandlingsuttalande. Skriv sedan tre huvudstycken, var och en med fokus på en separat punkt eller argument. Avsluta slutligen din uppsats med att sammanfatta dina huvudpunkter och upprepa ditt avhandlingsuttalande.

Vad är en argumenterande uppsats?

En disposition för argumenterande uppsats är en mall som hjälper eleverna att strukturera sina argumenterande uppsatser. Den innehåller vanligtvis avsnitt för en introduktion, bakgrundsinformation, huvudargument och bevis, motargument och motargument och en slutsats.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/lång-komposition-kalkylblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office