https://www.storyboardthat.com/fi/articles/e/syy-ja-seuraus


Suurin osa jostakin tarinasta on syy-seuraussuhde, erityisesti konfliktin ja nousevan toiminnan aikana. Olipa tutkittu päähenkilölle tai itse tontille vaikutuksia, merkittävä tekijä kirjallisuuden ymmärtämisessä on toimien tai tapahtumien ja niiden tulosten välinen suhde, mukaan lukien valinnat ja seuraukset.


Mikä on syy ja seuraus?

Syy tai syy ja seuraus on yksinkertaisesti reaktio. Kun tapahtuma tapahtuu, sen vaikutus vaikuttaa tarinan kulkuun, usein muuttamalla tarinan luonnetta tai myöhempiä tapahtumia dramaattisesti. Syy ja seuraus ovat myös erittäin tärkeitä piirtämisen, toiminnan eteenpäin siirtämisen kannalta.

Syy ja seurausopetusohjelma

Taso: K-5

Standardit

Vaikka tämä lyhyt syy- ja seurausopetussuunnitelma kattaa useita ikäryhmiä, alla on esimerkkejä luokan 5 yhteisten ydinvaltioiden standardeista. Katso oikeat luokkakelpoiset säikeet yhteisten ydinvaltioiden standardeista.

 • ELA-Literacy.RL.5.1: Quote accurately from a text when explaining what the text says explicitly and when drawing inferences from the text.
 • ELA-Literacy.RL.5.2: Determine a theme of a story, drama, or poem from details in the text, including how characters in a story or drama respond to challenges or how the speaker in a poem reflects upon a topic; summarize the text.
 • ELA-Literacy.RL.5.3: Compare and contrast two or more characters, settings, or events in a story or drama, drawing on specific details in the text (e.g., how characters interact).

tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa esimerkkejä ja selittää syyn ja seurauksen välisen suhteen tontilla.

Syy ja tehosteet

Kuvaa syytä ja vaikutusta kuvion esimerkissä 1

Eräs tärkeä osa mitä tahansa tarinaa on syy-seuraussuhde, joka tulee tapahtuman tapahtumista. Jotta oppilaat voivat ennustaa ja ongelmanratkaisua, heidän tulee osoittaa, miten he ymmärtävät ketjureaktioita uudesta tai lyhyestä tarinasta. Sellaisen kuvakäsikirjoituksen luominen, jossa kuvataan toiminnan syy ja seuraus, parantaa merkittävästi niiden ymmärrystä syy-seuraussuhteista.

Yhdessä toiminnassa käytetään opettajan luomaa kuvakäsikirjoitusmallia, jossa syy on lueteltu, ja opiskelijoiden on kuvattava tapahtuma tai joitakin esimerkkejä vaikutuksista.

Esimerkiksi:

 • Stanley kärsii kenkäparista
 • Stanley pidätetään
 • Stanley löytää Kissing Katen huulipunan kontin
 • Stanley ja Zero kiipeävät vuorelle
 • Stanley ja Zero syövät sipulia

Kuvaa syy ja vaikutus piirtotilassa 2

Toinen tapa opettaa syy ja seuraus on käyttää ennustusmenetelmiä esittämällä tiettyjä kysymyksiä lukemisen aikana, kun tapahtumia esiintyy joko hienovaraisina tai tylpänä. Esimerkiksi, jos lukee tarinaa, joka sanoo: "Sää nopeasti paheni", opettaja voisi pyytää luokkaa esittämään huonojen sääolosuhteiden vaikutuksia. Tällä menetelmällä opiskelijat ennustavat eri tapahtumien mahdollisen lopputuloksen tai vaikutuksen.


Syy: Myrskyinen sää


Vaikutus: (opiskelijan tuottamat vaikutukset)

 • Tuuli
 • Sade
 • ukkosta ja salamointia
 • Virta sammuu

Valinnat ja seuraukset

Yksi lukemisen eduista on monien kuvitettujen tilanteiden kohtaaminen ja havainto, miten hahmot reagoivat näissä olosuhteissa. Tämä voi tarjota paitsi viihdettä myös oivalluksia ihmisen luonteeseen ja suuriin oppitunneihin omaa luonnettamme varten. Tässä opetussuunnitelmassa opiskelijat voivat kertoa ja selittää kirjallisuushahmojen valinnan ja siitä aiheutuvien seurausten välisen yhteyden T-Chart-toiminnolla.

Kirjallisuudessa merkkien valinnoilla ja niiden seurauksilla on ratkaiseva merkitys sekä tonttien että hahmojen kehityksessä. Joskus on merkittävä käännekohta, että merkki kasvaa - tai mahdotonta dilemmaa - joka muuttaa täysin työn kulkua. Näiden tärkeiden tonttielementtien ymmärtämisellä on monia etuja opiskelijoille, mikä on tärkeintä, kun otetaan huomioon sekä aiotut että tahattomat tulokset. Näiden kohteiden kuvaaminen T-kaaviossa auttaa oppilaita visualisoimaan tapahtumien järjestystä sekä kunkin teoksen, päätöksen tai valinnan tekemisen syy-seuraussuhteita.


Kysymyksiä kirjallisuuden päätöksistä

 1. Mikä on käännekohta?
 2. Miten merkit, tapahtumat ja toiminta ajavat tonttia?
 3. Miksi on tärkeää tietää ja seurata päähenkilön valintoja ja näiden valintojen seurauksia?
 4. Onko seurauksia vältettävissä?
 5. Uskotko, että sinulla on aina valta-asetusten hallinta?

Valinnat ja seuraukset Esimerkki ja malli

Lisää esitys

Pyydä oppilaita liittämään kuvakäsikirjoituksen paperiin, joka edellyttää, että he antavat perusteellisen selityksen valitsemansa elementin syvemmästä merkityksestä koko tarinan aikana. Jos haluat liittää tämän tehtävän esitykseen, katso artikkeli siitä, miten esitellään kuvakäsikirjoitus.


Tee syy ja tehosteet -arkit

Jos etsit toista vaihetta tai vaihtoehtoista tehtävää, voit luoda luokkaasi käytettäviä syy-seurausarkkeja! Nämä työarkit voidaan räätälöidä ja tulostaa opiskelijoille täyttääkseen lyijykynän tai ne voidaan valmistaa kuvakäsikirjoittajassa kuten digitaalinen työarkki. Voit jopa luoda useita versioita niille opiskelijoille, jotka saattavat tarvita hieman ylimääräistä apua, ja pitää ne kädessä tulevaa käyttöä varten! Etsi runsaasti malleja, joita voit käyttää tyhjästä kankaasta tai aloittaa pelkkä aloitus.

Syyn ja Seurauksen Opettaminen Kirjallisuudessa

1

Esittele syy ja seuraus (tausta)

Selitä syyn ja seurauksen käsite kirjallisuudessa korostaen toimien/tapahtumien ja niiden tulosten välistä suhdetta. Korosta syyn ja seurauksen merkitystä juonen kehityksessä ja hahmon etenemisessä. Anna esimerkkejä ja keskustele siitä, kuinka syy ja seuraus vievät tarinaa eteenpäin.

2

Kuvaa syy ja seuraus juonissa (toiminto 1)

Ota oppilaat mukaan toimintaan, jossa he luovat kuvakäsikirjoituksia, jotka kuvaavat syy-seuraussuhteita romaanissa tai novellissa. Anna malli, jossa on lueteltu syyt, ja opiskelijoiden on havainnollistettava vastaavat tapahtumat tai seuraukset. Kannusta oppilaita ajattelemaan kriittisesti ja pohtimaan kustakin syystä johtuvia ketjureaktioita.

3

Tutki syitä ja seurauksia ennusteiden avulla (tehtävä 2)

Esitä lukiessasi erityisiä kysymyksiä oppilaille, kun tapahtuu tapahtumia, joilla on syy-seurausvaikutuksia. Pyydä oppilaita esimerkiksi ennustamaan huonon sään vaikutukset, kun tarinassa mainitaan myrsky. Kannusta oppilaita käyttämään mielikuvitusta ja päättelykykyään ennakoidakseen mahdollisia tuloksia tietyn syyn perusteella.

4

Analysoi valinnat ja seuraukset (T-kaaviotoiminta)

Keskustele siitä, kuinka hahmojen valinnat ja niiden seuraukset muokkaavat kirjallisuuden juonen ja hahmon kehitystä. Ota oppilaat mukaan T-Chart-toimintaan, jossa he tunnistavat ja selittävät hahmojen päätösten syy-seuraussuhteet. Tämä toiminta auttaa opiskelijoita visualisoimaan tapahtumien järjestyksen ja ymmärtämään aiotut ja ei-toivotut tulokset.

5

Luo syy ja seuraus -laskentataulukoita (laajennus)

Ymmärryksen vahvistamiseksi luo syy-seurauslaskentataulukoita, joita voidaan mukauttaa ja tulostaa tai täyttää digitaalisesti Storyboard Creatorin avulla. Nämä laskentataulukot voivat tarjota opiskelijoille lisäharjoitusta syy-seuraussuhteiden tunnistamiseen kirjallisuudessa. Mukauta laskentataulukoita oppilaiden erityistarpeiden ja kykyjen mukaan.

6

Esittele kuvakäsikirjoituksia ja reflektoi (valinnainen)

Kannusta oppilaita liittämään kuvakäsikirjoituksensa paperille, joka vaatii perusteellisen selityksen heidän valitsemiensa syy- ja seurauselementtien syvemmästä merkityksestä koko tarinan ajan. Voit parantaa ymmärrystä ja viestintätaitojaan pyytämällä oppilaita esittelemään kuvakäsikirjoituksensa ja havaintonsa luokalle. Tämä edistää sitoutumista, yhteistyötä ja pohdintaa syy-seuraussuhteista tutkitun kirjallisuuden sisällä.

Usein kysytyt kysymykset syystä ja seurauksesta

Miksi syy ja seuraus ovat tärkeä käsite opetettavana ja miten laskentataulukot ovat hyödyllisiä luokkahuoneissa?

Syy ja seuraus -laskentataulukot ovat hyödyllisiä luokkahuoneissa useista syistä. Ne auttavat opiskelijoita kehittämään kriittistä ajattelua, parantamaan ymmärrys- ja päättelykykyään, edistävät aktiivista oppimista ja parantavat opiskelijoiden kykyä luoda yhteyksiä tapahtumien ja niiden seurausten välille, mikä parantaa heidän ongelmanratkaisukykyään entisestään. Syyn ja seurauksen opettaminen voi edelleen auttaa oppilaita ymmärtämään, miten asiat tapahtuvat, miten erilaiset tapahtumat liittyvät toisiinsa ja kuinka ennustaa tulevia tuloksia.

Kuinka voin tehokkaasti opettaa syy-seuraus-opetusta oppilailleni?

Syyn ja seurauksen opettamiseksi on tärkeää käyttää erilaisia opetusstrategioita, mukaan lukien käytännön harjoitukset, visuaaliset apuvälineet, graafiset järjestäjät ja todelliset esimerkit. Voit myös rohkaista opiskelijoita luomaan yhteyksiä syyn ja seurauksen välille omassa elämässään ja auttaa heitä kehittämään kriittistä ajattelua esittämällä avoimia kysymyksiä. Tämä auttaa heitä yhdistämään käsitteen omiin tietoihinsa ja aikaisempiin kokemuksiinsa, mikä auttaa heitä luomaan yhteyksiä ja säilyttämään tietoa.

Miten voin arvioida oppilaideni ymmärrystä syistä ja seurauksista?

Voit arvioida oppilaidesi syy-seuraus-käsitystä pyytämällä heitä tunnistamaan syy-seuraussuhteita teksteistä tai todellisista tilanteista, täydentämään syy-seuraus-graafisia organisoijia tai luomaan omia syy-seuraus-skenaarioita. Voit myös tarkkailla heidän osallistumistaan luokan toimintaan ja kysyä heiltä avoimia kysymyksiä varmistaaksesi ymmärryksen.

Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/articles/e/syy-ja-seuraus
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.