https://www.storyboardthat.com/pl/articles/e/przyczyna-i-skutek


Istotną częścią każdej historii są związki przyczynowo-skutkowe, które występują, szczególnie podczas konfliktu i wzmagających się działań. Niezależnie od tego, czy analizujemy wpływ na bohatera, czy na samą fabułę, ważnym elementem w zrozumieniu literatury jest związek między działaniami lub zdarzeniami a ich wynikami, w tym wyborami i konsekwencjami.


Co to jest przyczyna i skutek?

Przyczyna, czyli przyczyna i skutek, jest po prostu działaniem z reakcją. Kiedy wydarzenie ma miejsce, jego wpływ ma wpływ na przebieg fabuły, często zmieniając dramatycznie postać lub późniejsze wydarzenia z historii. Przyczyna i skutek są również bardzo ważne do wykreowania, przesuwając akcję do przodu.

Plan lekcji przyczyny i skutku

Stopień trudności: K-5

Standardy

Chociaż ten krótki scenariusz przyczynowo-skutkowy obejmuje wiele grup wiekowych, poniżej znajdują się przykłady wspólnych zasadniczych standardów dla klasy 5. Należy zapoznać się ze wspólnymi podstawowymi standardami państwowymi dla prawidłowych łańcuchów właściwych dla klasy.

 • ELA-Literacy.RL.5.1: Quote accurately from a text when explaining what the text says explicitly and when drawing inferences from the text.
 • ELA-Literacy.RL.5.2: Determine a theme of a story, drama, or poem from details in the text, including how characters in a story or drama respond to challenges or how the speaker in a poem reflects upon a topic; summarize the text.
 • ELA-Literacy.RL.5.3: Compare and contrast two or more characters, settings, or events in a story or drama, drawing on specific details in the text (e.g., how characters interact).

Cele

Studenci będą mogli zidentyfikować przykłady i wyjaśnić związek pomiędzy przyczyną i skutkiem w działce.

Przyczyny i skutki Przykłady

Przedstawienie przyczyny i skutku na wykresie Przykład 1

Bardzo ważną częścią każdej opowieści są związki przyczynowo-skutkowe powstające w wyniku wydarzeń w fabule. Aby skłonić uczniów do przewidywania i rozwiązywania problemów, powinni wykazać zrozumienie reakcji łańcuchowych na podstawie powieści lub opowiadania. Stworzenie scenariusza przedstawiającego przyczynę i efekt działania znacznie poprawi ich zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych.

Jedna z czynności korzysta z utworzonego przez nauczyciela szablonu storyboardu, w którym wymieniona jest przyczyna, a uczniowie muszą przedstawić wydarzenie lub przykłady efektów.

Na przykład:

 • Stanley został trafiony przez parę butów
 • Stanley zostaje aresztowany
 • Stanley znajduje pojemnik na szminkę Kissing Kate
 • Stanley i Zero wspinają się na górę
 • Stanley i Zero jedzą cebulę

Przedstawienie przyczyny i skutku na wykresie Przykład 2

Innym sposobem nauczenia przyczyny i skutku jest użycie metod predykcyjnych, poprzez zadawanie konkretnych pytań podczas czytania, gdy zdarzają się wydarzenia, które są albo subtelne, albo tępe. Na przykład, jeśli czytasz historię, która mówi: "Pogoda szybko się pogorszyła", nauczyciel może poprosić klasę, by wymyśliła skutki złej pogody. Dzięki tej metodzie uczniowie przewidują możliwy skutek lub efekt różnych zdarzeń.


Przyczyna: Sztormowa pogoda


Efekt: (Efekty generowane przez uczniów)

 • Wiatr
 • Deszcz
 • GROM i Błyskawica
 • Moc gaśnie

Wybory i konsekwencje

Jedną z nagród czytania jest napotkanie wielu wyimaginowanych sytuacji i obserwowanie, jak postacie reagują w takich okolicznościach. To może zapewnić nie tylko rozrywkę, ale także wgląd w ludzką naturę i wspaniałe lekcje dla naszej własnej postaci. W tym planie lekcji uczniowie mogą opisać i wyjaśnić związek między wyborami literackich bohaterów a wynikającymi z nich konsekwencjami za pomocą aktywności T-Chart.

W literaturze wybory bohaterów i ich konsekwencje odgrywają kluczową rolę zarówno w tworzeniu fabuły, jak i rozwoju postaci. Czasami istnieje znaczący punkt zwrotny , w którym postać staje twarzą w twarz - lub niemożliwy dylemat - co całkowicie zmienia bieg pracy. Zrozumienie tych ważnych elementów fabuły przynosi wiele korzyści uczniom, a przede wszystkim rozpoznaje zamierzone i niezamierzone rezultaty. Przedstawienie tych elementów w T-Chart pomoże uczniom wizualizować kolejność zdarzeń, jak również związki przyczynowo-skutkowe każdego działania, decyzji lub wyboru dokonanego w literaturze.


Pytania dotyczące decyzji w literaturze

 1. Jaki jest punkt zwrotny?
 2. W jaki sposób postacie, zdarzenia i akcja napędzają fabułę?
 3. Dlaczego ważne jest, aby znać i śledzić wybory głównego bohatera i konsekwencje tych wyborów?
 4. Czy można uniknąć konsekwencji?
 5. Czy wierzysz, że zawsze masz kontrolę nad wynikiem wyborów?

Przykład i szablon wyboru i konsekwencji

Dodaj prezentację

Niech uczniowie dołączą swój scenariusz do artykułu, który wymaga od nich dokładnego wyjaśnienia głębszego znaczenia wybranego przez nich elementu w całej opowieści. Aby powiązać to zadanie z prezentacją, zapoznaj się z naszym artykułem na temat prezentacji storyboardu.


Utwórz arkusze przyczyn i efektów

Jeśli szukasz innego kroku lub alternatywnego zadania, możesz tworzyć arkusze przyczyn i efektów, które będą używane w klasie! Arkusze te można dostosować i wydrukować, aby uczniowie wypełnili ołówkiem, lub można je wypełnić w Storyboard Creator jak w cyfrowym arkuszu roboczym. Możesz nawet utworzyć wiele wersji dla tych uczniów, którzy mogą potrzebować dodatkowej pomocy, i trzymać ich pod ręką, aby mogli z nich skorzystać w przyszłości! Znajdź mnóstwo szablonów do pracy lub po prostu zacznij od pustego płótna.

Jak Uczyć Przyczyny i Skutku w Literaturze

1

Przedstaw przyczynę i skutek (tło)

Wyjaśnij pojęcie przyczyny i skutku w literaturze, podkreślając związek między działaniami/zdarzeniami a ich skutkami. Podkreśl znaczenie przyczyny i skutku w rozwoju fabuły i rozwoju postaci. Podaj przykłady i omów, w jaki sposób przyczyna i skutek napędzają historię.

2

Przedstaw przyczynę i skutek na fabule (ćwiczenie 1)

Zaangażuj uczniów w działanie, w którym tworzą scenorysy przedstawiające związki przyczynowo-skutkowe w powieści lub opowiadaniu. Dostarcz szablon z wymienionymi przyczynami, a uczniowie muszą zilustrować odpowiednie zdarzenia lub skutki. Zachęć uczniów do krytycznego myślenia i rozważenia reakcji łańcuchowych wynikających z każdej przyczyny.

3

Zbadaj przyczynę i skutek poprzez przewidywania (Ćwiczenie 2)

Podczas czytania zadawaj uczniom konkretne pytania, gdy wystąpią zdarzenia, które mają implikacje przyczynowo-skutkowe. Na przykład poproś uczniów, aby przewidzieli skutki złej pogody, gdy historia wspomina o burzy. Zachęć uczniów, aby wykorzystali swoją wyobraźnię i umiejętności rozumowania, aby przewidzieć możliwe wyniki w oparciu o daną przyczynę.

4

Analizuj wybory i konsekwencje (działanie na wykresie T)

Omów, w jaki sposób wybory bohaterów i ich konsekwencje kształtują fabułę i rozwój postaci w literaturze. Zaangażuj uczniów w działanie T-Chart, w którym identyfikują i wyjaśniają związki przyczynowo-skutkowe decyzji postaci. To ćwiczenie pomaga uczniom zwizualizować sekwencję zdarzeń i zrozumieć zamierzone i niezamierzone wyniki.

5

Twórz arkusze przyczynowo-skutkowe (rozszerzenie)

Aby jeszcze bardziej wzmocnić zrozumienie, utwórz arkusze przyczynowo-skutkowe, które można dostosować i wydrukować lub wypełnić cyfrowo za pomocą Kreatora scenorysów. Arkusze te mogą zapewnić studentom dodatkową praktykę w zakresie identyfikowania związków przyczynowo-skutkowych w literaturze. Dostosuj arkusze robocze w oparciu o konkretne potrzeby i możliwości uczniów.

6

Prezentuj Storyboardy i Refleksje (Opcjonalnie)

Zachęć uczniów, aby dołączyli swoje storyboardy do artykułu wymagającego dogłębnego wyjaśnienia głębszego znaczenia wybranych przez nich elementów przyczyny i skutku w całej historii. Aby poprawić ich umiejętności rozumienia i komunikacji, rozważ poproszenie uczniów o zaprezentowanie klasom swoich scenorysów i ustaleń. Sprzyja to zaangażowaniu, współpracy i refleksji nad związkami przyczynowo-skutkowymi w badanej literaturze.

Często zadawane pytania dotyczące przyczyny i skutku

Dlaczego przyczyna i skutek są ważnym pojęciem do nauczania i w jaki sposób arkusze ćwiczeń są przydatne podczas zajęć w klasie?

Arkusze przyczynowo-skutkowe są przydatne w zajęciach w klasie z kilku powodów. Pomagają uczniom rozwijać umiejętności krytycznego myślenia, poprawiają ich zdolność rozumienia i rozumowania, promują aktywne uczenie się i poprawiają zdolność uczniów do łączenia wydarzeń z ich konsekwencjami, dodatkowo poprawiając ich umiejętności rozwiązywania problemów. Nauczanie przyczyny i skutku może dodatkowo pomóc uczniom zrozumieć, jak coś się dzieje, jak różne zdarzenia są ze sobą powiązane i jak przewidywać przyszłe wyniki.

Jak skutecznie uczyć moich uczniów przyczyny i skutku?

Aby uczyć przyczyny i skutku, ważne jest stosowanie różnych strategii nauczania, w tym ćwiczeń praktycznych, pomocy wizualnych, organizatorów graficznych i przykładów z prawdziwego świata. Możesz także zachęcić uczniów do szukania powiązań między przyczyną a skutkiem w ich własnym życiu i pomóc im rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia, zadając pytania otwarte. Pomoże im to połączyć koncepcję z ich własną wiedzą i wcześniejszymi doświadczeniami, co pomoże im nawiązać połączenia i zachować informacje.

Jak mogę ocenić, czy moi uczniowie rozumieją przyczynę i skutek?

Możesz ocenić zrozumienie przyczyn i skutków przez uczniów, prosząc ich o zidentyfikowanie związków przyczynowo-skutkowych w tekstach lub rzeczywistych sytuacjach, wypełniając graficzne organizery przyczynowo-skutkowe lub tworząc własne scenariusze przyczynowo-skutkowe. Możesz także obserwować ich udział w zajęciach lekcyjnych i zadawać im pytania otwarte, aby sprawdzić, czy rozumieją.

Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/articles/e/przyczyna-i-skutek
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA